ผลการประเมินหมวดสุขภาพ

ผลการประเมินในปี พ.ศ. 2566 พบว่า มีธนาคาร 4 แห่งที่ได้คะแนนในหมวดสุขภาพ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารทหารไทยธนชาต โดยธนาคารกรุงเทพได้รับคะแนนในหมวดนี้เป็นปีแรก

ธนาคารกสิกรไทยได้รับคะแนนจากการประกาศประเภทธุรกิจที่ธนาคารไม่ให้การสนับสนุนทางการเงิน (Exclusion List) ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ การผลิต การใช้หรือการค้าที่เกี่ยวข้องกับเวชภัณฑ์ สารเคมี และสารอันตรายอื่น ๆ ที่อยู่ในข้อตกลงระหว่างประเทศหรือกฎหมายของประเทศที่อยู่ระหว่างการยกเลิกการใช้หรือที่ได้ยกเลิกไปแล้ว อาทิ การนำเข้าและการส่งออกสารเคมีเป็นอันตรายร้ายแรงตามข้อตกลง Rotterdam Convention (ข้อ 7) หรือสารเคมีที่มีผลมลพิษตาม Stockholm Convention ว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (ข้อ 5) นอกจากนี้ ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารเดียวที่ประกาศนโยบายไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินกับธุรกิจการส่งออกและนำเข้ากากของเสียที่ขัดต่อ Basel Convention (ข้อ 6)

ธนาคารทหารไทยธนชาตได้รับคะแนนจากการประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในการพิจารณาให้การสนับสนุนทางการเงิน โดยลูกค้าของธนาคารต้องรับผิดชอบในการหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินงานหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับหลัก Precautionary Principle (ข้อ 1) ธนาคารทหารไทยธนชาตเป็นเพียงธนาคารเดียวที่ระบุชัดเจนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ โดยลูกค้าของธนาคารต้องกำหนดแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการจัดการและบำบัดผลเสียที่เกิดจากการใช้สารเคมีอย่างเหมาะสมและปลอดภัยตามหลักความรอบคอบ (ข้อ 9) ซึ่งจะช่วยควบคุมการสัมผัสสารพิษและสารเคมีต่อคนงานและชุมชนโดยรอบ และลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเป็นธนาคารเดียวที่มีการประกาศนโยบายไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การค้า หรือการขายยาสูบที่ผิดกฎหมาย และตั้งเป้าหมายในการให้สินเชื่อแก่อุตสาหกรรมยาสูบเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2566 โดยครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบตั้งแต่การปลูก การผลิตและการค้ายาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ข้อ 14) 

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารทหารไทยธนชาต ได้รับคะแนนลดลงจากการประเมินในปี พ.ศ. 2566 เนื่องจากมีการยกเลิกเกณฑ์การประเมินที่ทั้งสองธนาคารเคยได้คะแนนในปีก่อน คือ การกำหนดให้ลูกค้าพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะยกระดับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างอย่างเป็นระบบ และพัฒนาวัฒนธรรมป้องกันไว้ก่อนในองค์กร (ข้อ 3 เดิม) ส่งผลให้ทั้งสองธนาคารได้รับคะแนนรวมลดลง


หมวดสุขภาพประเมินตามเกณฑ์ประกอบด้วย 16 ข้อดังต่อไปนี้

หัวข้อต่อไปนี้ใช้ประเมินนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน

-

หัวข้อต่อไปนี้สำคัญสำหรับนโยบายเกี่ยวกับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

1. บริษัทป้องกันไม่ให้สุขภาพของลูกจ้าง ลูกค้า และชุมชนใกล้เคียงถูกลิดรอนโดยผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตของบริษัท (ตามหลักความรอบคอบ - precautionary principle)

2. บริษัทมีนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ครอบคลุม

3. บริษัทจัดหาเครื่องแบบ และ/หรืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมและคำนึงถึงเพศสภาพให้กับพนักงานทุกคน

4. บริษัทเคารพในข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการผลิตและใช้สารพิษและสารอันตรายตามที่ระบุใน Montreal Protocol (สารที่ทำให้ชั้นโอโซนเป็นรู)

5. บริษัทเคารพในข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการผลิตและใช้สารพิษและสารอันตรายตามที่ระบุใน Stockholm Convention (ว่าด้วย Persistent Organic Pollutants - POPs)

6. บริษัทเคารพในข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสารเคมีและของเสียเคมี ตามข้อตกลง Basel Convention

7. บริษัทเคารพในข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสารเคมีและของเสียเคมี ตามข้อตกลง Rotterdam Convention

8. บริษัทลดการปล่อยสารอันตรายออกสู่ผิวดิน น้ำ และอากาศ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่มี (best available technologies - BAT)

9. บริษัทจำกัดการใช้สารเคมีที่มีข้อสงสัยในงานวิจัยวิทยาศาสตร์ว่าอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และถ้าใช้ก็ใช้อย่างระมัดระวังที่สุด (ตามหลักความรอบคอบ)

10. บริษัทยาสร้างความมั่นใจว่าผู้ป่วยที่มีโรคที่สามารถหลีกเลี่ยงได้และรักษาให้หายได้ จะได้เข้าถึงยา

11. บริษัทใช้ยาปฏิชีวนะอย่างระมัดระวังในมนุษย์ เพื่อลดอาการดื้อยาปฏิชีวนะให้เหลือน้อยที่สุด

12. บริษัทผู้ผลิตนมผงทำตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าด้วยการโฆษณานมผง

13. บริษัทผู้ผลิตบุหรี่ทำตาม WHO Framework Convention on Tobacco Control และประกาศอื่นๆ ของ WHO ว่าด้วยการพิทักษ์สุขภาพของคนและคนรุ่นหลังจากควันบุหรี่

14. บริษัทไม่ยอมรับการผลิตบุหรี่และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาสูบ

15. บริษัทบูรณาการเกณฑ์ด้านสุขภาพในนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติการ

16. บริษัทรวมเงื่อนไขทำตามหลักเกณฑ์ด้านสุขภาพ เข้าไปในสัญญาที่ทำกับผู้รับเหมาและคู่ค้า