ผลการประเมินหมวดความเท่าเทียมทางเพศ

ในปีนี้ธนาคาร 7 แห่ง จาก 11 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้คะแนนเพิ่มขึ้น แม้เกณฑ์ประเมิน FFGI ฉบับปี 2023 ในหมวดความเท่าเทียมทางเพศมีเกณฑ์การประเมินใหม่เพิ่มขึ้น 3 ข้อ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของธนาคารไทยในประเด็นด้านนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ

ผลการประเมินหมวดความเท่าเทียมทางเพศในปีนี้ พบว่า ธนาคารส่วนใหญ่ได้คะแนนจากการประกาศนโยบายไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติทางเพศทุกรูปแบบ (zero-tolerance policy) ในกระบวนการจ้างงานและในการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนว่าคำนึงถึงความหลากหลายทางเพศ (ข้อ 1) และประกาศนโยบายไม่ยอมรับความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบ (zero-tolerance policy) ในที่ทำงาน ซึ่งรวมการคุกคามทางวาจา ทางร่างกาย และทางเพศ (ข้อ 2)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารออมสิน เป็นธนาคารเพียงสองแห่งที่มีสัดส่วนผู้หญิงในตำแหน่งคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในทุกตำแหน่ง โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยมีสัดส่วนผู้หญิงในตำแหน่งดังกล่าว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ในทุกตำแหน่ง (ข้อ 6) และธนาคารออมสิน มีสัดส่วนผู้หญิงในตำแหน่งดังกล่าว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ในทุกตำแหน่ง (ข้อ 7)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นธนาคารเดียวที่มีการเปิดเผยสัดส่วนการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของเทียบกับการสนับสนุนทางการเงินแก่ MSMEs ทั้งหมด (ข้อ 9) โดยมีการออกผลิตภัณฑ์ สินเชื่อจากพันธบัตรเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสตรี (Krungsri Women SME Bond) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการหญิงเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น

ธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นธนาคารเพียงแห่งเดียวที่มีนโยบายกำหนดให้ลูกค้าต้องมีการจ้างงานที่ต้องให้ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทางเพศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าลูกค้าต้องมีการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม (ข้อ 14) จึงทำให้ได้คะแนนในข้อนี้บางส่วน


 

หมวดความเท่าเทียมทางเพศประเมินตามเกณฑ์ประกอบด้วย 20 ข้อดังต่อไปนี้

หัวข้อต่อไปนี้ใช้ประเมินนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน

1. สถาบันการเงินมีนโยบายไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติทางเพศทุกรูปแบบ (zero-tolerance policy) ในกระบวนการจ้างงานและในการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนว่าคำนึงถึงความหลากหลายทางเพศ

2. สถาบันการเงินมีนโยบายไม่ยอมรับความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบ (zero-tolerance policy) ในที่ทำงาน ซึ่งรวมการคุกคามทางวาจา ทางร่างกาย และทางเพศ

3. สถาบันการเงินมีการจัดฝึกอบรมเรื่องอคติทางเพศและการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศในสถานที่ทำงาน

4. สถาบันการเงินบริหารการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม (equal remuneration) แบบเชิงรุก

5. สถาบันการเงินมีระบบการป้องกันและบรรเทาการเลือกปฏิบัติทางเพศต่อลูกค้า

6. สถาบันการเงินรับประกันว่าผู้หญิงและผู้ชายจะสามารถเข้าถึงตำแหน่ง คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ได้อย่างเท่าเทียมกัน อย่างน้อยร้อยละ 30 ของตำแหน่งเหล่านี้

7. สถาบันการเงินรับประกันว่าผู้หญิงและผู้ชายจะสามารถเข้าถึงตำแหน่ง คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ได้อย่างเท่าเทียมกัน อย่างน้อยร้อยละ 40 ของตำแหน่งเหล่านี้

8. สถาบันการเงินมีโครงการพัฒนาศักยภาพในสายอาชีพสำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้สตรีเข้าถึงตำแหน่งบริหารและกรรมการบริษัทอย่างเท่าเทียม

 

หัวข้อต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสและกลยุทธ์ของสถาบันการเงิน

9. สถาบันการเงินเปิดเผยร้อยละของการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของ หรือ ประชากรกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ เทียบกับการสนับสนุนทางการเงินแก่ MSMEs ทั้งหมด

หัวข้อต่อไปใช้สำหรับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

10. บริษัทมีความทุ่มเทเชิงนโยบายที่บรรเทาความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่คนประสบ อันเป็นผลมาจากเพศสภาพของตนเอง

11. บริษัทมีนโยบายไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติทางเพศทุกรูปแบบ (zero-tolerance policy) ในกระบวนการจ้างงานและในการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนว่าคำนึงถึงความหลากหลายทางเพศ

12. บริษัทมีนโยบายไม่ยอมรับความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบ (zero-tolerance policy) ในที่ทำงาน ซึ่งรวมการคุกคามทางวาจา ทางร่างกาย และทางเพศ

13. บริษัทมีการจัดฝึกอบรมเรื่องอคติทางเพศและการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศในสถานที่ทำงาน

14. บริษัทบริหารการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม (equal remuneration) แบบเชิงรุก

15. บริษัทมีระบบการป้องกันและบรรเทาการเลือกปฏิบัติทางเพศต่อลูกค้า

16. บริษัทรับประกันว่าผู้หญิงและผู้ชายจะสามารถเข้าถึงตำแหน่ง คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ได้อย่างเท่าเทียมกัน อย่างน้อยร้อยละ 30 ของตำแหน่งเหล่านี้

17. บริษัทรับประกันว่าผู้หญิงและผู้ชายจะสามารถเข้าถึงตำแหน่ง คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ได้อย่างเท่าเทียมกัน อย่างน้อยร้อยละ 40 ของตำแหน่งเหล่านี้

18. บริษัทมีโครงการพัฒนาศักยภาพในสายอาชีพสำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้สตรีเข้าถึงตำแหน่งบริหารและกรรมการบริษัทอย่างเท่าเทียม

19. บริษัทบูรณาการหลักเกณฑ์ด้านความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิสตรีเข้าไปในนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและนโยบายปฏิบัติการของบริษัท

20. บริษัทใส่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิสตรีเป็นเงื่อนไขในสัญญาที่ลงนามกับผู้รับเหมาช่วงและคู่ค้า