ผลการประเมินหมวดอาวุธ

ผลการประเมินในปี พ.ศ. 2566 พบว่า ธนาคารทุกแห่งได้คะแนนในหมวดนี้ เนื่องจากทุกธนาคารประกาศนโยบายไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินและสินเชื่อแก่ธุรกิจที่ผลิตหรือค้า “อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” โดยอาวุธกลุ่มดังกล่าว หมายถึง อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธอื่นใดซึ่งมีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช จํานวนมากหรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงทํานองเดียวกับอาวุธดังกล่าว รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของอาวุธนั้นด้วย (ข้อ 3-6) ซึ่งการประกาศนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. 2559

ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารเพียงแห่งเดียวที่ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นในหมวดอาวุธ เนื่องจากมีการขยายขอบข่ายนโยบายครอบคลุมถึงบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ซึ่งมีแนวทางการยกเว้นการลงทุน (Exclusionary Policy) ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผลิต จัดจําหน่าย หรือจําหน่ายสินค้าในอาวุธประเภท Controversial weapons เช่น อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ อาวุธนิวเคลียร์ รวมถึงทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (Anti-personnel landmines) ระเบิดลูกปราย และ อาวุธยุทโธปกรณ์ (Cluster bombs or munitions) (ข้อ 1 และข้อ 2) ส่งผลให้ธนาคารได้รับคะแนนในเกณฑ์นี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารเพียงแห่งเดียวที่ได้รับคะแนนครบทุกข้อในหมวดนี้ โดยเป็นธนาคารเดียวที่ระบุว่า ธนาคารไม่สนับสนุนทางการเงินหรือลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตหรือค้าอาวุธสงคราม เช่น สินค้าที่สำคัญสำหรับเป้าหมายทางการทหาร แต่ยังสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์พลเรือน (สินค้า ‘dual-use’) ซึ่งธนาคารจัดประเภทสินค้าชนิดนี้เป็นสินค้าทางทหาร เมื่อมีเป้าหมายที่ไม่ใช่เป้าหมายทางพลเรือน (ข้อ 8) 


หมวดอาวุธประเมินตามเกณฑ์ประกอบด้วย 15 ข้อดังต่อไปนี้

หัวข้อต่อไปนี้ใช้ประเมินนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน

 -

หัวข้อต่อไปใช้สำหรับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

1. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการใช้ การผลิต การพัฒนา การบำรุงรักษา การทดสอบ การกักตุน และการค้าทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (anti-personal land mines) รวมถึงส่วนประกอบสำคัญของทุ่นระเบิดสังหารบุคคล

2. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการใช้ การผลิต การพัฒนา การบำรุงรักษา การทดสอบ การกักตุน และการค้าระเบิดลูกปราย (cluster munition) รวมถึงส่วนประกอบสำคัญของระเบิดลูกปราย

3. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการใช้ การผลิต การพัฒนา การบำรุงรักษา การทดสอบ การกักตุน และการค้าอาวุธนิวเคลียร์ รวมถึงส่วนประกอบสำคัญของอาวุธนิวเคลียร์ ในหรือไปยังประเทศที่ไม่ให้สัตยาบันในสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Non-proliferation Treaty)

4. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการใช้ การผลิต การพัฒนา การบำรุงรักษา การทดสอบ การกักตุน และการค้าอาวุธนิวเคลียร์ รวมถึงส่วนประกอบสำคัญของอาวุธนิวเคลียร์

5. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการใช้ การผลิต การพัฒนา การบำรุงรักษา การทดสอบ การกักตุน และการค้าอาวุธเคมี รวมถึงส่วนประกอบสำคัญของอาวุธเคมี

6. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการใช้ การผลิต การพัฒนา การบำรุงรักษา การทดสอบ การกักตุน และการค้าอาวุธชีวภาพ รวมถึงส่วนประกอบสำคัญของอาวุธชีวภาพ

7. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการใช้ การผลิต การพัฒนา การบำรุงรักษา การทดสอบ การกักตุน และการค้าระบบอาวุธอัตโนมัติรุนแรง (lethal autonomous weapons systems : LAWS) รวมถึงส่วนประกอบที่ออกแบบมาสำหรับ LAWS

8. สำหรับสินค้าที่สำคัญสำหรับเป้าหมายทางการทหาร แต่ยังสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์พลเรือน (สินค้า 'dual-use') สถาบันการเงินจัดประเภทสินค้าชนิดนี้เป็นสินค้าทางทหาร เมื่อมันมีเป้าหมายที่ไม่ใช่เป้าหมายทางพลเรือน

9. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่นๆ ไปยังประเทศที่ถูกห้ามส่งสินค้าเข้าโดยองค์การสหประชาชาติ หรือองค์กรระหว่างประเทศอื่น

10. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่นๆ ถ้าหากมีความเสี่ยงสูงว่าอาวุธเหล่านั้นจะถูกใช้ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมอย่างรุนแรง

11. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่นๆ ไปยังประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง

12. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่นๆ ไปยังคู่ขัดแย้งที่มีส่วนร่วมในความรุนแรง ยกเว้นว่าเป็นฝ่ายที่กำลังทำตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN Security Council)

13. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่นๆ ไปยังประเทศที่อ่อนไหวต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

14. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่นๆ ไปยังประเทศที่รัฐล้มเหลวหรือเปราะบาง

15. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่นๆ ไปยังประเทศที่ใช้เงินงบประมาณมากเกินสัดส่วนที่สมควรไปกับการซื้ออาวุธ