Fair Finance Thailand ส่งหนังสือเรียกร้องธปท. และสมาคมธนาคารไทย กรณีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกยังคงล่าช้าแม้ผ่านมาแล้ว 2 ปี

23 กรกฎาคม 2563

"แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) ส่งหนังสือถึงธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เรียกร้องให้ธนาคารพาณิชย์ไทย 3 แห่ง และธนาคารของรัฐ 1 แห่ง ในฐานะผู้ให้กู้ แสดงความรับผิดชอบตามหลักการ 4 ข้อที่ได้ประกาศในแนวทางการให้สินเชื่อที่รับผิดชอบ (Responsible Lending Guidelines) กรณีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตก ซึ่งมีความล่าช้าและไม่เพียงพอ ถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะผ่านมา 2 ปีแล้ว”

นอกจากนี้ คณะทำงานสหประชาชาติ (UN Working Group) ได้ส่งจดหมายเรียกร้องต่อสถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทย และสาธารณรัฐเกาหลี ที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อย ในการจัดการผลกระทบด้านสิทธิมนุษย์ชนทางลบที่เกิดขึ้น

อ่านหนังสือเรียกร้อง : หนังสือถึงธนาคารแห่งประเทศไทยหนังสือถึงสมาคมธนาคารไทย

จดหมายเรียกร้อง UN Working Group : จดหมายเรียกร้องต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจดหมายเรียกร้องต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเทศไทยจดหมายเรียกร้องต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณรัฐเกาหลี