เปิดโผธนาคารที่ได้คะแนน Fair Finance สูงสุดของโลก

13 มีนาคม 2563

กว่าสิบปีแล้วที่มี Fair Finance Guide International ได้จัดทำมาตรฐาน แนวปฏิบัติของแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ เพื่อประเมินธนาคารในประเทศต่างๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลในสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่โลก โดยในปี 2562 มีธนาคารเข้ารับการประเมินทั้งหมด 90 แห่ง จาก 10 ประเทศ ซึ่งหลายๆ ธนาคารก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจ

เพื่อฉายภาพให้ชัดเจนมากขึ้น Fair Finance Thailand อยากขอทุกคนไปรู้จักกับ 3 ธนาคารที่ได้คะแนน Fair Finance สูงสุดของโลก ในปีที่ผ่านมาว่าสถาบันการเงินเหล่านี้มีโดดเด่นเช่นใด และสามารถเป็นต้นแบบเพื่อปรับใช้แก่ธนาคารในประเทศไทยได้อย่างไรบ้าง

จากการประเมินด้วยมาตรฐาน Fair Finance Guide International (แนวปฏิบัติของแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ) ตามประเภท ภาคีทั้ง 10 ประเทศ พบว่าธนาคารที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด 3 อันดับแรก (คิดเป็น 100%) ในปี 2019 คือ

อันดับ 1 ธนาคาร Ekobanken (ประเทศสวีเดน) มีคะแนนรวม 98.6 %

อันดับ 2 ธนาคาร Cultura Bank (ประเทศนอรเวย์) มีคะแนนรวม 97.1 %

อันดับ 3 ธนาคาร GLS bank (ประเทศเยอรมัน) มีคะแนนรวม 94 %

เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับธนาคารไทย อันดับที่ 1 อย่าง ธนาคารทหารไทย ซึ่งได้คะแนนรวม 22.60 % จะพบว่า มีสัดส่วนที่ห่างกันอย่างมาก ซึ่งปัจจัยหลักน่าจะมาจากนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่คำนึงถึงความยั่งยืนอย่างแท้จริง และยินดีเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Ekobanken ก่อตั้งในปี 2539 เป็นธนาคาร ethical bank หรือธนาคารที่ลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาพิจารณา แลวเห็นว่ามีความถูกต้องตามหลักจริยธรรมเท่านั้น

ธนาคารมีนโยบายปล่อยเงินกู้ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ความยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมด้านสังคม วัฒนธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม โดย Ekobanken เป็น ธนาคารเพียงแห่งเดียวในประเทศสวีเดนที่เปิดเผย ข้อมูลการปลอยสินเชื่อต่อสาธารณะ

ที่มา: เว็บไซต์ Fair Finance Sweden

ธนาคาร Cultura Bank ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 การบริหารสินเชื่อจะเน้นธุรกิจที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ การศึกษา การดูแลสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

ธนาคาร Cultura มีนโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืนที่เข้มแข็งและนําไปปฏิบัติใิช้จริงกับทุกกิจกรรมของธนาคาร มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับบริษัทที่ธนาคารให้สินเชื่อ

Cultura เป็นธนาคารแห่งเดียวในนอร์เวย์ที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบเงินฝากของตนเองได้ว่า ถูกนำไปปล่อยสินเชื่อให้กับโครงการใดบ้าง

ที่มา: รายงานประจำปี 2561 และเว็บไซต์ Fair Finance Norway

 


GLS Bank ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2517 เป็นธนาคารที่มีเป้าหมายที่สำคัญคือ "การเป็นธนาคารเพื่อสังคม และระบบนิเวศแห่งแรกของโลก" โดยมองว่า สังคม คือสิ่งที่ช่วยเติมเต็มทางเศรษฐกิจ และ ระบบนิเวศ คือพื้นฐานของความเป็นอยู่ที่ดีบนโลกใบนี้

ธนาคาร GLS Bank ได้รับคะแนนสูงสุดในด้านสิทธิมนุษยชน ด้านธรรมชาติ ด้านอาวุธ และด้านการตอบแทน ซึ่งคะแนนสูงสุดด้านดังกล่าวสะท้อนถึงเป้าหมายของธนาคารได้เป็นอย่างดี ที่มุ่งเน้นการนำเงินฝากของลูกค้าไปลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบ ในโครงการที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชนและแรงงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และธุรกิจที่มีแนวทางการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืน

ที่มา เว็บไซต์ Fair Finance German และ GLS Bank