1 ปี Fair Finance คะแนนอะไรเพิ่ม อะไรลด

12 มีนาคม 2563

เมื่อดูผลการประเมิน ธนาคารทั้ง 9 แห่งมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น สะท้อนว่าธนาคารไทยมีความตื่นตัวมากขึ้นต่อการเปิดเผยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่เป็นธรรม และความยั่งยืนในมิติต่างๆ

ธนาคารทหารไทยเป็นธนาคารที่อันดับเพิ่มมากที่สุด (จากอันดับ 9 ในปี 2561 เป็นอันดับ 1 ในปีนี้) และธนาคารกรุงไทย เป็นธนาคารที่ตกอันดับมากที่สุด (จากอันดับ 3 เป็นอันดับ 7)

ธนาคารทหารไทยโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งในการประเมินปีนี้ เนื่องจากเปิดเผยนโยบายของธนาคารในหลายประเด็นอย่างชัดเจนและแสดงความรับผิดชอบในหลายหมวดที่มากกว่าธนาคารอื่น เช่น หมวดธรรมชาติ หมวดสินเชื่อ หมวดภาษี หมวดสิทธิแรงงาน และหมวดความเท่าเทียมทางเพศ จากเดิมที่ได้คะแนนเป็น 0 ส่งผลให้ถีบตัวจากธนาคารที่มีอันดับท้ายสุด (9) ในการประเมินปีก่อนหน้า มาเป็นอันดับหนึ่งในการประเมินปีนี้

โดยเฉลี่ยแล้วทุกหมวดมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน สำหรับหมวดที่ธนาคารโดยเฉลี่ยได้คะแนนเพิ่มมากที่สุด คือ อาวุธ ซึ่งธนาคารทุกแห่งได้คะแนนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2.5 คะแนน เนื่องจากประกาศนโยบายไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินและสินเชื่อแก่ธุรกิจที่ผลิตหรือค้าอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงอาวุธกัมมันตภาพรังสี อาวุธชีวภาพ และอาวุธเคมี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. 2559

อย่างไรก็ดี มี 2 ธนาคารที่ได้คะแนนลดลงในบางหมวด คือธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ซึงได้คะแนนในหมวดขยายบริการทางการเงิน เนื่องจากในปี 2562 ธนาคารไม่มีส่วนร่วมกับโครงการสินเชื่อบ้านประชารัฐของรัฐบาล ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีรายได้น้อย ดังเช่นในปี 2561 ทำให้คะแนนส่วนนี้หายไป