ธนาคารกับการลดโลกร้อนที่มากกว่าโครงการ CSR

06 มีนาคม 2563

ในยุคที่ปัญหาโลกร้อน หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นปัญหาสำคัญของโลก

เรามักพบเห็นบริษัทต่างๆ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม พยายามทำโครงการ "ซีเอสอาร์" (CSR corporate social responsibility)" ในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า การทำฝาย การอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำ การลดก๊าซเรือนกระจก

แต่หลายคนอาจไม่รู้ว่า ธุรกิจธนาคาร สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ ได้ทรงพลังกว่าธุรกิจอื่น

เนื่องจากธนาคารคือแหล่งเงินทุนที่สำคัญในบริษัทหรือโครงการขนาดใหญ่ จึงมีอำนาจในการเลือกที่จะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ โดยนำหลักเกณฑ์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมาเป็นเงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อ

เช่น ไม่สนับสนุนบริษัทที่ดำเนินงานด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิล ถ่านหิน หรือบริษัทที่ทำลายป่าต้นน้ำอันเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน อาจรวมถึงไม่สนับสนุนบริษัทต่างๆ ที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณสูงเหล่านี้ด้วย

ขณะเดียวกันก็สนับสนุนบริษัทที่ทำงานด้านพลังงานสะอาด หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม หรือรถยนตร์ไฟฟ้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่ารถยนต์พลังงานฟอสซิลหลายเท่า

ธนาคารเองก็สามารถประกาศเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งออกผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งเสริมให้ลูกค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น สินเชื่อสำหรับเทคโนโลยีสะอาด บัตรเครดิตสีเขียว (ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการล้วนดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) ฯลฯ

การดำเนินการเช่นนี้ ย่อมทำให้เกิดผลกระทบที่กว้างขวางมากกว่าแค่ทำเป็นกิจกรรมสิ่งแวดล้อมแล้วจบไป