มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

15 ธันวาคม 2563

ในช่วงเศรษฐกิจซบเซาด้วยวิกฤตโควิด-19 แบบนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเองก็มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบ โดยออกแนวทางที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของสถาบันการเงินที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐ
.
4 แนวทางช่วงเหลือลูกหนี้ SMEs ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
💸 ขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ให้กลุ่มที่ยังมีรายได้ไม่แน่นอน หรือไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ เช่น การพักชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ลูกหนี้แต่ละราย โดยสถาบันการเงินต้องติดตามลูกหนี้อย่างใกล้ชิด และคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกหนี้ในระยะยาว
.
💸 ปรับโครงสร้างหนี้ ให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ลูกหนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
.
💸 ให้สินเชื่อเพิ่มเติม (Soft Loan) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเป็นแหล่งเงินทุนให้ผู้ประกอบการใช้ปรับโครงสร้างธุรกิจให้เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรม
.
💸 สร้างแรงจูงใจกับลูกหนี้ที่มีศักยภาพในการชำระหนี้ เพื่อช่วยลดภาระหนี้ตลอดระยะเวลาสัญญา และป้องกันการเกิดปัญหาไม่มีวินัยทางการเงิน เช่น การลดดอกเบี้ย การคืนเงินบางส่วนเป็นรางวัลให้ลูกหนี้ที่มีประวัติชำระหนี้ดี
.
ความร่วมมือของลูกหนี้และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้แนวทางข้างต้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด สถาบันการเงินต้องติดตามช่วยเหลือลูกหนี้ทุกรายอย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือให้ลูกหนี้ติดต่อสถาบันการเงินเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที