รู้กฎหมายทวงหนี้ เจ้าหนี้ไม่เอาเปรียบ

11 ธันวาคม 2563

รู้ไหมว่าถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา เจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้โดยจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย “พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558” ซึ่งผู้ทวงหนี้ตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ครอบคลุมไปถึงเจ้าหนี้ผู้ให้สินเชื่อ ผู้ซื้อหรือผู้รับโอนหนี้ และผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต
.
เพื่อให้การทวงหนี้เป็นไปแบบแฟร์ๆ ลูกหนี้จำเป็นต้องทำความเข้าใจกฎหมายข้อนี้ โดยเนื้อหาในพ.ร.บ.ฯ ระบุถึงข้อปฏิบัติและข้อห้ามสำหรับเจ้าหนี้ไว้หลายข้อ เช่น
💰ผู้ทวงหนี้ต้องแสดงตัวตนต่อลูกหนี้ โดยแจ้งชื่อนามสกุล หรือชื่อหน่วยงาน และจำนวนหนี้ หากเป็นผู้รับมอบให้ทวงถามหนี้ ต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจทวงถามหนี้เมื่อทวงถามต่อหน้า
💰มีกำหนดเวลาติดต่อลูกหนี้ตามสถานที่ที่ระบุไว้อย่างชัดเจน คือ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 20.00 น. และวันหยุดราชการ เวลา 8.00 - 18.00 น. โดยติดต่อในจำนวนครั้งที่เหมาะสม
💰ห้ามข่มขู่ ใช้ความรุนแรง ใช้วาจาดูหมิ่น รวมทั้งห้ามทวงหนี้ในลักษณะที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น ใช้สัญลักษณ์ที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นศาล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
💰ห้ามติดต่อลูกหนี้โดยใช้ไปรษณียบัตร โทรสาร หรือใช้ข้อความเครื่องหมาย สัญลักษณ์บนซองจดหมายที่อาจสื่อว่าเป็นการทวงหนี้อย่างชัดเจน
.
ถ้าลูกหนี้พบว่ามีการทวงหนี้ที่ไม่เป็นไปตามที่พ.ร.บ.ฯ กำหนดไว้ สามารถร้องเรียนได้ผ่านกรมการปกครอง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ทำการปกครองจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ หรือสถานีตำรวจ