รายงานการประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ "แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ" ครั้งที่ 3

15 มกราคม 2564
แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมแห่งประเทศไทย (Fair Finance Thailand) จัดทำการประเมินนโยบายของสถาบันการเงินไทยที่เปิดเผยสู่สาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมิน “แนวปฏิบัติของแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ” (Fair Finance Guide International) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ประเมินนโยบายของธนาคารพาณิชย์ไทย 8 แห่ง และเป็นปีแรกที่คณะวิจัยประเมินนโยบายสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารองคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนากย่อมแห่งประเทศไทย โดยการประเมินแนวปฏิบัติของแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ ได้ใช้ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2020 จำนวน 13 หมวด ที่เพิ่มหมวด “สุขภาพ” เป็นองค์ประกอบการประเมิน และเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินในองค์ประกอบเดิมบางหมวด 

ผลการประเมินประจำปี พ.ศ. 2563 แสดงให้เห็นว่าธนาคารพาณิชย์ต่างแข่งขันกันจัดทำและเปิดเผยนโยบายต่อสาธารณะ และเริ่มให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน ส่วนธนาคารเฉพาะกิจของรัฐบางแห่งเริ่มมีนโยบายด้านความยั่งยืน โดยเฉพาะ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน รวมถึงธนาคารแต่ละแห่งต่างพัฒนาการด้านการขยายบริการทางการเงินและการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
.