ผลการประเมินธนาคารในหมวด

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับความโปร่งใสและความรับผิด

เกณฑ์หมวดนี้มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ อาทิ รายชื่อบริษัทที่ธนาคารเข้าไปลงทุน ปล่อยสินเชื่อเกิน 10 ล้านดอลลาห์สหรัฐ พอร์ตสินเชื่อแบ่งตามอุตสาหกรรม สถิติการออกเสียง เป็นต้น

ผลการประเมินปี 2563 พบว่า ธนาคารหลายแห่งได้คะแนนจากหัวข้อต่อไปนี้

  1. การเผยแพร่รายงานความยั่งยืนที่ทำตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative (GRI) (ระดับ Core หรือ Comprehensive) ทั้งฉบับ
  2. รายงานความยั่งยืนดังกล่าวได้รับการตรวจทานจากบุคคลที่สาม
  3. เผยแพร่สถิติการออกเสียงของบริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) ในเครือของธนาคาร
  4. มีส่วนร่วมในกลไกรับเรื่องร้องเรียนระดับปฏิบัติการ จากปัจเจกและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมที่เกี่ยวโยงกับสถาบันการเงินซึ่งธนาคารเปิดให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเรื่องสำคัญอื่น ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงร้องเรียนโดยตรงต่อกรรมการอิสระ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงมีการระบุรายละเอียดกระบวนการดำเนินการหลังรับเรื่องร้องเรียน

หมวดความโปร่งใสและความรับผิดประเมินตามเกณฑ์ประกอบด้วย 24 หัวข้อดังต่อไปนี้

หัวข้อต่อไปนี้ใช้ประเมินนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน

1. สถาบันการเงินอธิบายกรอบการออกเงินสนับสนุนและการลงทุนขององค์กร ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และอธิบายว่าองค์กรจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขในนโยบายขององค์กร

2. กรอบการออกเงินสนับสนุนและการลงทุนของสถาบันการเงินได้รับการตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก และเผยแพร่ผลการตรวจสอบต่อสาธารณะ

3. สถาบันการเงินเผยแพร่ชื่อของรัฐบาลที่ตนไปลงทุน (เช่น ลงทุนในกองทุนบำนาญของประเทศนั้นๆ เป็นต้น)

4. สถาบันการเงินเผยแพร่ชื่อของบริษัทที่ตนไปลงทุน

5. สถาบันการเงินเปิดเผยรายชื่อบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อใหม่ในปีที่ผ่านมา บนเว็บไซต์ของสถาบันการเงิน

6. สถาบันการเงินเปิดเผยรายชื่อบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อทั้งหมด (เก่าและใหม่) บนเว็บไซต์ของสถาบันการเงิน

7. สถาบันการเงินเผยแพร่ชื่อสินเชื่อโครงการ (project finance) และสินเชื่อธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมถึงข้อมูลที่กำหนดในมาตรฐานอีเควเตอร์ (Equator Principles III)

8. สถาบันการเงินเผยแพร่พอร์ตสินเชื่อตามภูมิภาค ขนาด และอุตสาหกรรม (ตามมาตรฐาน GRI FSSD FS6)

9. สถาบันการเงินเผยแพร่พอร์ตสินเชื่อในตารางไขว้ ผสมข้อมูลสินเชื่อรายอุตสาหกรรมกับข้อมูลสินเชื่อรายภูมิภาค

10. สถาบันการเงินตีพิมพ์เผยแพร่พอร์ตสินเชื่ออย่างละเอียด เช่น โดยใช้มาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลสองหลักแรกของ NACE และ ISIC

11. สถาบันการเงินตีพิมพ์เผยแพร่พอร์ตสินเชื่ออย่างละเอียด เช่น โดยใช้มาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลสี่หลักแรกของ NACE และ ISIC

12. สถาบันการเงินเผยแพร่จำนวนบริษัทที่องค์กรเคยมีปฏิสัมพันธ์ด้วยในประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อม (ตามมาตรฐาน GRI G4 FSSD FS10)

13. สถาบันการเงินเผยแพร่ชื่อบริษัทที่องค์กรเคยมีปฏิสัมพันธ์ด้วยในประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อม

14. สถาบันการเงินเผยแพร่ผลของการมีปฏิสัมพันธ์ตามข้อ 12. รวมถึงหัวข้อ เป้าหมาย และเส้นตาย

15. สถาบันการเงินเผยแพร่ชื่อของบริษัทที่ตัดสินใจไม่ลงทุนเนื่องจากประเด็นด้านความยั่งยืน รวมถึงเผยแพร่เหตุผลที่ไม่ลงทุน

16. สถาบันการเงินเผยแพร่สถิติการออกเสียง

17. สถาบันการเงินเผยแพร่รายงานความยั่งยืนที่เนื้อหาบางข้อทำตามมาตรฐาน GRI (ระดับ Core หรือ Comprehensive)

18. สถาบันการเงินเผยแพร่รายงานความยั่งยืนที่ทำตามมาตรฐาน GRI (ระดับ Core หรือ Comprehensive) ทั้งฉบับ

19. รายงานความยั่งยืนของสถาบันการเงินได้รับการตรวจทานจากบุคคลที่สาม

20. สถาบันการเงินรายงานการปรึกษาหารือกับองค์กรภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ

21. สถาบันการเงินมีกลไกรับเรื่องร้องเรียน จากลูกค้าและบุคคลที่ไม่ใช่ลูกค้า

22. สถาบันการเงินจัดตั้งหรือมีส่วนร่วมในกลไกรับเรื่องร้องเรียนระดับปฏิบัติการ จากปัจเจกบุคคลและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบทางลบจากกิจกรรมที่เกี่ยวโยงกับสถาบันการเงิน

23. สถาบันการเงินรายงานกลไกรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงความก้าวหน้าและประสิทธิผล

24. สถาบันการเงินต้องเคารพและยินดีให้ความร่วมมือในกระบวนการร้องทุกข์ที่เกิดขึ้นในรัฐ ทั้งที่มีและไม่มีการพิจารณาคดี เมื่อกรณีที่สถาบันการเงินมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยต้องเข้าสู่กระบวนการร้องทุกข์ดังกล่าว

หัวข้อต่อไปใช้สำหรับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

-

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

ส่งข้อความของคุณเรียบร้อย

×