ผลการประเมินธนาคารในหมวด

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับความโปร่งใสและความรับผิด

เกณฑ์หมวดนี้มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ อาทิ รายชื่อบริษัทที่ธนาคารเข้าไปลงทุน ปล่อยสินเชื่อเกิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พอร์ตสินเชื่อแบ่งตามอุตสาหกรรม สถิติการออกเสียง เป็นต้น

ผลการประเมินธนาคารในปี พ.ศ. 2565 พบว่าธนาคารทุกแห่งสามารถทำคะแนนได้ในหมวดนี้ โดยธนาคารส่วนใหญ่สามารถทำคะแนนได้ในเรื่อง การอธิบายกรอบการออกเงินสนับสนุนและการลงทุนขององค์กร ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม การเผยแพร่สถิติการออกเสียง การเผยแพร่รายงานความยั่งยืนที่ทำตามมาตรฐาน GRI บางข้อหรือทั้งฉบับ และการมีกลไกรับเรื่องร้องเรียนสำหรับปัจเจกบุคคลและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบทางลบจากกิจกรรมของสถาบันการเงิน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุงในปี ค.ศ. 2021 มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการประเมินในข้อ 25 ที่คาดหวังเพิ่มเติมให้ธนาคารมีการเปิดเผยกลไกรับเรื่องร้องเรียนสำหรับปัจเจกบุคคลและชุมชน ที่อาจได้รับผลกระทบทางลบจากกิจกรรมที่สถาบันการเงินให้การสนับสนุนทางการเงินด้วย ส่งผลให้ธนาคารได้รับคะแนนลดลงในข้อดังกล่าว ทั้งนี้ มีเพียง

หมวดความโปร่งใสและความรับผิดประเมินตามเกณฑ์ประกอบด้วย 24 หัวข้อดังต่อไปนี้

หัวข้อต่อไปนี้ใช้ประเมินนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน

1. สถาบันการเงินอธิบายกรอบการออกเงินสนับสนุนและการลงทุนขององค์กร ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และอธิบายว่าองค์กรจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขในนโยบายขององค์กร

2. กรอบการออกเงินสนับสนุนและการลงทุนของสถาบันการเงินได้รับการตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก และเผยแพร่ผลการตรวจสอบต่อสาธารณะ

3. สถาบันการเงินเผยแพร่ชื่อของรัฐบาลที่ตนไปลงทุน (เช่น ลงทุนในกองทุนบำนาญของประเทศนั้นๆ เป็นต้น)

4. สถาบันการเงินเผยแพร่ชื่อของบริษัทที่ตนไปลงทุน

5. สถาบันการเงินเปิดเผยรายชื่อบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อใหม่ในปีที่ผ่านมา บนเว็บไซต์ของสถาบันการเงิน

6. สถาบันการเงินเปิดเผยรายชื่อบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อทั้งหมด (เก่าและใหม่) บนเว็บไซต์ของสถาบันการเงิน

7. สถาบันการเงินเผยแพร่ชื่อสินเชื่อโครงการ (project finance) และสินเชื่อธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมถึงข้อมูลที่กำหนดในมาตรฐานอีเควเตอร์ (Equator Principles III)

8. สถาบันการเงินเผยแพร่พอร์ตสินเชื่อตามภูมิภาค ขนาด และอุตสาหกรรม (ตามมาตรฐาน GRI FSSD FS6)

9. สถาบันการเงินเผยแพร่พอร์ตสินเชื่อในตารางไขว้ ผสมข้อมูลสินเชื่อรายอุตสาหกรรมกับข้อมูลสินเชื่อรายภูมิภาค

10. สถาบันการเงินตีพิมพ์เผยแพร่พอร์ตสินเชื่ออย่างละเอียด เช่น โดยใช้มาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลสองหลักแรกของ NACE และ ISIC

11. สถาบันการเงินตีพิมพ์เผยแพร่พอร์ตสินเชื่ออย่างละเอียด เช่น โดยใช้มาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลสี่หลักแรกของ NACE และ ISIC

12. สถาบันการเงินเผยแพร่จำนวนบริษัทที่องค์กรเคยมีปฏิสัมพันธ์ด้วยในประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อม (ตามมาตรฐาน GRI G4 FSSD FS10)

13. สถาบันการเงินเผยแพร่ชื่อบริษัทที่องค์กรเคยมีปฏิสัมพันธ์ด้วยในประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อม

14. สถาบันการเงินเผยแพร่ผลของการมีปฏิสัมพันธ์ตามข้อ 12. รวมถึงหัวข้อ เป้าหมาย และเส้นตาย

15. สถาบันการเงินเผยแพร่ชื่อของบริษัทที่ตัดสินใจไม่ลงทุนเนื่องจากประเด็นด้านความยั่งยืน รวมถึงเผยแพร่เหตุผลที่ไม่ลงทุน

16. สถาบันการเงินเปิดเผยนโยบายการออกเสียง ซึ่งรวมแนวปฏิบัติว่าจะออกเสียงอย่างไรในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

17. สถาบันการเงินเผยแพร่สถิติการออกเสียง

18. สถาบันการเงินเผยแพร่รายงานความยั่งยืนที่เนื้อหาบางข้อทำตามมาตรฐาน GRI (ระดับ Core หรือ Comprehensive)

19. สถาบันการเงินเผยแพร่รายงานความยั่งยืนที่ทำตามมาตรฐาน GRI (ระดับ Core หรือ Comprehensive) ทั้งฉบับ

20. รายงานความยั่งยืนของสถาบันการเงินได้รับการตรวจทานจากบุคคลที่สาม

21. สถาบันการเงินรายงานการปรึกษาหารือกับองค์กรภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ

22. สถาบันการเงินเปิดเผยการจำแนกสินทรัพย์ แบ่งเป็นสินทรัพย์ที่บริหารภายใน และสินทรัพย์ที่บริหารโดยบุคคลภายนอก

23. สถาบันการเงินเปิดเผยรายชื่อของผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอก

24. สถาบันการเงินจัดตั้งกลไกเพื่อสร้างหลักประกันว่า ผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอกจะมีส่วนร่วมกับบริษัทที่เข้าไปลงทุนและออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น ตามนโยบายความยั่งยืนของสถาบันการเงิน

25. สถาบันการเงินมีกลไกรับเรื่องร้องเรียนสำหรับปัจเจกบุคคลและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบทางลบจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน และกลไกนั้นรวมถึงกิจกรรมที่สถาบันการเงินให้การสนับสนุนทางการเงินด้วย

26. สถาบันการเงินมีกลไกรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่าย และอธิบายกระบวนการรับมือกับข้อร้องเรียนอย่างชัดเจน

27. สถาบันการเงินรายงานความคืบหน้าและผลลัพธ์ของกลไกรับเรื่องร้องเรียน

28. สถาบันการเงินต้องเคารพและยินดีให้ความร่วมมือในกระบวนการร้องทุกข์ที่เกิดขึ้นในรัฐ ทั้งที่มีและไม่มีการพิจารณาคดี เมื่อกรณีที่สถาบันการเงินมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยต้องเข้าสู่กระบวนการร้องทุกข์

หัวข้อต่อไปใช้สำหรับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

-

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

ส่งข้อความของคุณเรียบร้อย

×