ผลการประเมินธนาคารในหมวด

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับภาษี

เกณฑ์หมวดนี้ประเมินกลไกและกระบวนการการดำเนินงานของธนาคารและนโยบายเกี่ยวกับธุรกิจที่ธนาคารให้การสนับสนุนทางการเงิน รวมถึงธุรกรรมในประเทศเขตปลอดภาษี เพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีของธนาคารและธุรกิจที่เป็นลูกค้าธนาคาร

ตัวอย่างเกณฑ์ในหมวดนี้มีอาทิ 1. ธนาคารจะไม่ให้บริการทางการเงินแก่บริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตปลอดภาษี (Tax Haven) ยกเว้นว่าบริษัทนั้น ๆ จะมีกิจกรรมทางธุรกิจจริง ๆ และได้กำไรจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นจริง ๆ และ 2. ธนาคารจะไม่มีบริษัทในเครือ สาขา หรือบริษัทร่วมลงทุนใด ๆ ในเขตอำนาจศาล (Jurisdiction) ที่ไม่มีภาษีเงินได้ หรือเก็บภาษีเงินได้ในอัตราศูนย์เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นว่าธนาคารจะมีกิจกรรมทางธุรกิจจริง ๆ และได้กำไรจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นจริง ๆ

ผลการประเมินในปี 2563 พบว่า ธนาคารทหารไทย เป็นธนาคารเดียวที่เปิดเผยข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร และจำนวนภาษีที่จ่ายให้ภาครัฐจากภายในประเทศและต่างประเทศ และได้เปิดเผยข้อมูลอัตรากำลังพนักงาน เงินอุดหนุนจากรัฐ และแจกแจงข้อมูลเหล่านี้รายสาขาในต่างประเทศทั้งหมด

ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารเกียรตินาคินภัทรเป็นธนาคารเพียงสองแห่งที่ได้คะแนนในข้อ “สถาบันการเงินไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในธุรกรรมกับโครงสร้างระหว่างประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะหนีภาษีหรือหลบเลี่ยงภาษี” โดยธนาคารกสิกรไทยระบุว่า มีกรอบการควบคุมด้านภาษี (tax control framework) ซึ่งเป็นแนวทางที่ยอมรับในระดับสากล และการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านภาษีซึ่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ส่วนธนาคารเกียรตินาคินภัทรประกาศว่า “ธนาคารจะไม่ใช้โครงสร้างทางภาษีที่มีวัตถุประสงค์หลักเพียงเพื่อขจัด หรือลดภาระภาษีผ่านการวางแผนหรือโครงสร้างการดำเนินงานที่ซับซ้อนอันจะก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี อีกทั้งไม่ใช้ประโยชน์จากช่องว่างทางกฎหมายภาษีในการดำเนินธุรกิจหรือใช้กฎหมายภาษีที่ไม่สอดคล้องต่อหลักการและเจตนาของกฎหมายภาษีทั้งธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ”

ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้คะแนนในข้อ "สถาบันการเงินไม่มีบริษัทในเครือ สาขา หรือบริษัทร่วมลงทุนใดๆ ในเขตอำนาจศาล (jurisdiction) ที่ไม่มีภาษีเงินได้ หรือเก็บภาษีเงินได้ในอัตราศูนย์เปอร์เซ็นต์ หรือในเขตอำนาจศาลที่มีพฤติกรรมการเก็บภาษีธุรกิจที่เป็นอันตรายต่อสังคม ยกเว้นว่าสถาบันการเงินจะมีกิจกรรมทางธุรกิจจริงๆ และได้กำไรจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นจริงๆ" เนื่องจากธนาคารทั้ง 4 แห่งไม่มีบริษัทในเครือ สาขา หรือบริษัทร่วมลงทุนใดๆ ในเขตอำนาจศาล (jurisdiction) ที่ไม่มีภาษีเงินได้ หรือเก็บภาษีเงินได้ในอัตราศูนย์เปอร์เซ็นต์

 

หมวดภาษีประเมินตามเกณฑ์ประกอบด้วย 17 หัวข้อดังต่อไปนี้

หัวข้อต่อไปนี้ใช้ประเมินนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน

1. สถาบันการเงินรายงานรายได้ กำไร อัตรากำลังพนักงาน เงินอุดหนุนจากรัฐ และเงินภาษีที่จ่ายรัฐ สำหรับกิจการในแต่ละประเทศที่สถาบันเปิดให้บริการ ไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของประเทศทั้งหมด และ/หรือไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของรายได้ทั้งหมด และรายงานในทางที่สอดคล้องกับงบการเงินรวม

2. สถาบันการเงินรายงานรายได้ กำไร อัตรากำลังพนักงาน เงินอุดหนุนจากรัฐ และเงินภาษีที่จ่ายรัฐ สำหรับกิจการในแต่ละประเทศที่สถาบันเปิดให้บริการ ครบทุกประเทศที่เปิดให้บริการ และรายงานในทางที่สอดคล้องกับงบการเงินรวม

3. สถาบันการเงินเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์รวมในทุกประเทศที่เปิดให้บริการ และรายงานในทางที่สอดคล้องกับงบการเงินรวม

4. สถาบันการเงินไม่ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการทำธุรกรรมกับโครงสร้างระหว่างประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะหนีภาษีหรือหลบเลี่ยงภาษี

5. สถาบันการเงินไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในธุรกรรมกับโครงสร้างระหว่างประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะหนีภาษีหรือหลบเลี่ยงภาษี

6. สถาบันการเงินเผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคำตัดสินทางภาษีที่เฉพาะเจาะจงระดับบริษัท ซึ่งองค์กรได้รับมาจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านภาษี

7. สถาบันการเงินไม่มีบริษัทในเครือ สาขา หรือบริษัทร่วมลงทุนใดๆ ในเขตอำนาจศาล (jurisdiction) ที่ไม่มีภาษีเงินได้ หรือเก็บภาษีเงินได้ในอัตราศูนย์เปอร์เซ็นต์ หรือในเขตอำนาจศาลที่มีพฤติกรรมการเก็บภาษีธุรกิจที่เป็นอันตรายต่อสังคม ยกเว้นว่าสถาบันการเงินจะมีกิจกรรมทางธุรกิจจริงๆ และได้กำไรจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นจริงๆ

8. สถาบันการเงินไม่ให้บริการทางการเงินแก่บริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตปลอดภาษี (tax haven) ยกเว้นว่าบริษัทนั้นๆ จะมีกิจกรรมทางธุรกิจจริงๆ และได้กำไรจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นจริงๆ

หัวข้อต่อไปใช้สำหรับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

9. บริษัทเผยแพร่โครงสร้างกลุ่มบริษัททั้งหมด รวมถึงองค์กรที่บริษัทมีอำนาจควบคุมทางอ้อมและร่วมกับองค์กรอื่น

10. บริษัทเผยแพร่คำอธิบายกิจกรรม ขอบเขตการงาน และเจ้าของที่แท้จริง (ultimate shareholder) ของกิจการในเครือ สาขา กิจการร่วมทุน หรือกิจการร่วมค้าที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาล (jurisdiction) ที่ไม่มีภาษีเงินได้ หรือเก็บภาษีเงินได้ในอัตราศูนย์เปอร์เซ็นต์ หรือในเขตอำนาจศาลที่มีพฤติกรรมการเก็บภาษีธุรกิจที่เป็นอันตรายต่อสังคม

11. บริษัทรายงานรายได้ กำไร อัตรากำลังพนักงาน เงินอุดหนุนจากรัฐ และเงินที่จ่ายรัฐ (เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, เงินค่าสัมปทาน และภาษีเงินได้ธุรกิจ) จากแต่ละประเทศที่บริษัทมีกิจการ ครบทุกประเทศที่บริษัทมีกิจการ

12. บริษัทจัดโครงสร้างกิจการระหว่างประเทศและธุรกรรมระหว่างประเทศในทางที่สะท้อนสาระทางเศรษฐกิจของกิจกรรมและธุรกรรมของบริษัท โดยไม่ผ่านขั้นตอนที่ทำไปเพื่อแสวงความได้เปรียบทางภาษีเป็นหลัก

13. บริษัทเผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคำตัดสินทางภาษีที่เฉพาะเจาะจงระดับบริษัท ซึ่งบริษัทได้รับมาจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านภาษี

14. บริษัทเผยแพร่เท่าที่จะทำได้ตามกฎหมายและเป็นไปได้ (practical) คำตัดสินหรือคำระงับข้อพิพาท ซึ่งบริษัทหรือบริษัทในเครือเป็นฝ่ายเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับข้อพิพาททางภาษี ไม่ว่าจะในชั้นศาลหรือชั้นอนุญาโตตุลาการก็ตาม

15. บริษัทมีระบบการบริหารจัดการซึ่งส่งผลทางปฏิบัติทันทีที่เกิดข้อสงสัยว่าพนักงานหรือคู่ค้าอาจช่วยหลบเลี่ยงภาษี

16. บริษัทบูรณาการหลักเกณฑ์ด้านภาษีเข้าไปในนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและนโยบายปฏิบัติการของบริษัท

17. บริษัทใส่หลักเกณฑ์ด้านภาษีเป็นเงื่อนไขในสัญญาที่ลงนามกับผู้รับเหมาช่วงและคู่ค้า

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

ส่งข้อความของคุณเรียบร้อย

×