ผลการประเมินธนาคารในหมวด

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการตอบแทน

เกณฑ์หมวดนี้มุ่งเน้นการเปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทน และคาดหวังให้ธนาคารมีนโยบายการจ่ายโบนัสที่ไม่เอื้อต่อการสร้างแรงจูงใจที่ไม่เหมาะสมแก่พนักงานและผู้บริหาร  

ผลการประเมินปี 2563 พบว่า ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย และธนาคารทิสโก้ เป็นธนาคารที่ได้คะแนนในหมวดนี้ โดยธนาคารทั้ง 5 แห่งกำหนดให้ผลตอบแทน และ/หรือ เงินโบนัสขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า 

หมวดการตอบแทนประเมินตามเกณฑ์ประกอบด้วย 12 หัวข้อดังต่อไปนี้

หัวข้อต่อไปนี้ใช้ประเมินนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน 

1. สถาบันการเงินสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเงินโบนัสคืน ถ้าหากปรากฎภายหลังจากที่ได้เงินไปแล้วว่าได้รับโบนัสโดยมิชอบ (กลไก clawback)

2. สถาบันการเงินกำหนดเพดานการจ่ายโบนัสไว้ไม่เกิน 100% ของเงินเดือนตลอดปี

3. สถาบันการเงินกำหนดเพดานการจ่ายโบนัสไว้ไม่เกิน 20% ของเงินเดือนตลอดปี

4. สถาบันการเงินกำหนดเพดานการจ่ายเงินเดือนไว้ไม่เกินยี่สิบเท่าของเงินเดือนที่ต่ำที่สุดในองค์กร หรือขั้นสูงสุดของช่วงเงินเดือนที่ต่ำที่สุดภายในสถาบัน

5. เงินโบนัสอย่างน้อย 60% ขึ้นอยู่กับเป้าหมายระยะยาว (ซึ่งไม่เหมือนกับข้อตกลงที่จะเลื่อนจ่ายโบนัสออกไป)

6. เงินโบนัสอย่างน้อยหนึ่งในสามตั้งอยู่กับหลักเกณฑ์ที่ไม่ใช่เกณฑ์ทางการเงิน

7. เงินโบนัสอย่างน้อยสองในสามตั้งอยู่กับหลักเกณฑ์ที่ไม่ใช่เกณฑ์ทางการเงิน

8. เงินโบนัสตั้งอยู่บนความพึงพอใจของพนักงาน

9. เงินโบนัสตั้งอยู่บนความพึงพอใจของลูกค้า

10. เงินโบนัสตั้งอยู่บนการปรับปรุงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของการบริหารจัดการของสถาบันการเงิน และธรรมเนียมปฏิบัติในการปฏิบัติการ

11. เงินโบนัสตั้งอยู่บนการปรับปรุงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของการลงทุนและบริการทางการเงินของสถาบันการเงิน

12. สถาบันการเงินปรับใช้นโยบายการตอบแทนกับทั้งองค์กร รวมถึงคณะกรรมการบริษัท กรรมการ(กรณีมีโครงสร้างคณะกรรมการแบบ 2 ชั้น) ผู้บริหารระดับสูง และผู้ตัดสินใจรับความเสี่ยง (risk takers)

หัวข้อต่อไปใช้สำหรับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

-

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

ส่งข้อความของคุณเรียบร้อย

×