ผลการประเมินธนาคารในหมวด

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน

เกณฑ์หมวดนี้คาดหวังให้ธนาคารมีนโยบายด้านสิทธิแรงงานสอดคล้องกับคำประกาศขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในที่ทำงาน นอกจากนี้ เกณฑ์การประเมินยังครอบคลุมนโยบายด้านสิทธิแรงงานของบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารด้วย

ผลการประเมินในปี 2563 พบว่า ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวม 7 แห่ง ได้คะแนนจากการประกาศนโยบายด้านสิทธิแรงงานที่อ้างอิงคำประกาศขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในที่ทำงาน (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) เช่น มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีแนวทางการไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานในเรื่อง เพศ อายุ สัญชาติ ไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานผิดกฎหมาย และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้โดยไม่มีการปิดกั้น

หมวดสิทธิแรงงานประเมินตามเกณฑ์ประกอบด้วย 15 หัวข้อดังต่อไปนี้

หัวข้อต่อไปนี้ใช้ประเมินนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน

1. สถาบันการเงินเคารพในคำประกาศของ ILO ว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในที่ทำงาน (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)

2. สถาบันการเงินอย่างน้อยมีการบูรณาการมาตรฐานแรงงานตามคำประกาศของ ILO ว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในที่ทำงาน (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) เข้าไปในนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและนโยบายปฏิบัติการขององค์กร

หัวข้อต่อไปใช้สำหรับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

3. บริษัทรับรองสิทธิในการรวมกลุ่มและตระหนักอย่างมีประสิทธิผลในสิทธิในการรวมกลุ่มต่อรอง

4. บริษัทไม่ยอมรับการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ

5. บริษัทไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็ก

6. บริษัทไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและในที่ทำงาน

7. บริษัทประกาศว่าจะจ้างงานอย่างเป็นธรรม (fair recruitment practices)

8. บริษัทจ่ายค่าแรงที่เลี้ยงชีพและครอบครัวได้ (living wage) แก่พนักงาน

9. บริษัทบังคับใช้เพดานชั่วโมงทำงาน

10. บริษัทมีนโยบายสุขภาพและความปลอดภัยที่รอบด้านครบถ้วน

11. บริษัทรับประกันได้ว่าแรงงานข้ามชาติจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และมีสภาพการทำงานที่เท่าเทียมกับลูกจ้างคนอื่นๆ

12. บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนในการติดตาม และถ้าจำเป็นก็แก้ไข การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานตามกฎหมายแรงงาน

13. บริษัทจัดตั้งกระบวนการรับและจัดการกับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน และเพื่อแก้ไขข้อพิพาทและการละเมิดต่างๆ โดยควรปรึกษาหารือกับสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้อง

14. บริษัทบูรณาการหลักเกณฑ์ด้านสิทธิแรงงานเข้าไปในนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท

15. บริษัทใส่หลักเกณฑ์ด้านสิทธิแรงงานเป็นเงื่อนไขในสัญญาที่ลงนามกับผู้รับเหมาช่วงและคู่ค้า

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

ส่งข้อความของคุณเรียบร้อย

×