ผลการประเมินธนาคารในหมวด

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน

เกณฑ์หมวดนี้คาดหวังให้ธนาคารมีนโยบายด้านสิทธิแรงงานสอดคล้องกับคำประกาศขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในที่ทำงาน นอกจากนี้ เกณฑ์การประเมินยังครอบคลุมนโยบายด้านสิทธิแรงงานของบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารด้วย

ธนาคารกรุงเทพ (BBL) และธนาคารกรุงไทย (KTB) ได้คะแนน 1 ข้อจาก 14 ข้อ โดยประเด็นเดียวกัน คือ ทั้งสองธนาคารประกาศนโยบายด้านสิทธิแรงงานที่อ้างอิงคำประกาศขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในที่ทำงาน (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) อาทิ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีแนวทางการไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานในเรื่อง เพศ อายุ สัญชาติ ไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานผิดกฎหมาย และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้โดยไม่มีการปิดกั้น

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ได้คะแนน 2 ข้อจาก 14 ข้อ ในประเด็นที่ธนาคารจะไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็กและแรงงานทาสในธุรกิจของลูกค้าธนาคาร โดยธนาคารประกาศว่า มีนโยบายเครดิตที่กำหนดประเภทเครดิตและผู้ขอเครดิตที่ธนาคารไม่ให้การสนับสนุน ได้แก่ เครดิตที่ผู้ขอเครดิตมีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย แรงงานทาส และแรงงานเด็กที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานที่เกี่ยวข้อง

หมวดสิทธิแรงงานประเมินตามเกณฑ์ประกอบด้วย 14 หัวข้อดังต่อไปนี้

หัวข้อต่อไปนี้ใช้ประเมินนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน

1. สถาบันการเงินเคารพในคำประกาศของ ILO ว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในที่ทำงาน (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)

2. สถาบันการเงินอย่างน้อยมีการบูรณาการมาตรฐานแรงงานตามคำประกาศของ ILO ว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในที่ทำงาน (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) เข้าไปในนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและนโยบายปฏิบัติการขององค์กร

หัวข้อต่อไปใช้สำหรับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

3. บริษัทรับรองสิทธิในการรวมกลุ่มและตระหนักอย่างมีประสิทธิผลในสิทธิในการรวมกลุ่มต่อรอง

4. บริษัทไม่ยอมรับการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ

5. บริษัทไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็ก

6. บริษัทไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและในที่ทำงาน

7. บริษัทจ่ายค่าแรงที่เลี้ยงชีพและครอบครัวได้ (Living Wage) แก่พนักงาน

8. บริษัทบังคับใช้เพดานชั่วโมงทำงาน

9. บริษัทมีนโยบายสุขภาพและความปลอดภัยที่ดี

10. บริษัทรับประกันได้ว่าแรงงานข้ามชาติจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และมีสภาพการทำงานที่เท่าเทียมกับลูกจ้างคนอื่น ๆ

11. บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนในการติดตาม และถ้าจำเป็นก็แก้ไข การปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานตามกฎหมายแรงงาน

12. บริษัทจัดตั้งกระบวนการรับและจัดการกับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน และเพื่อแก้ไขข้อพิพาทและการละเมิดต่าง ๆ โดยควรปรึกษาหารือกับสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้อง

13. บริษัทบูรณาการหลักเกณฑ์ด้านสิทธิแรงงานเข้าไปในนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและนโยบายปฏิบัติการของบริษัท

14. บริษัทใส่หลักเกณฑ์ด้านสิทธิแรงงานเป็นเงื่อนไขในสัญญาที่ลงนามกับผู้รับเหมาช่วงและคู่ค้า

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

ส่งข้อความของคุณเรียบร้อย

×