ผลการประเมินธนาคารในหมวด

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

เกณฑ์หมวดนี้คาดหวังให้ธนาคารมีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGP) และมีกลไกติดตามตรวจสอบให้ลูกหนี้ธุรกิจของธนาคารปฏิบัติตามหลักการชี้แนะดังกล่าวด้วย

ผลการประเมินในปี 2563 พบว่าหมวดนี้มีธนาคาร 5 แห่งที่ได้คะแนน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย และธนาคารกสิกรไทย โดยได้คะแนนจากการประกาศว่าธนาคารเคารพในสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights)

หมวดสิทธิมนุษยชนประเมินตามเกณฑ์ประกอบด้วย 12 หัวข้อดังต่อไปนี้

หัวข้อต่อไปนี้ใช้ประเมินนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน

1. สถาบันการเงินเคารพในสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights)

หัวข้อต่อไปใช้สำหรับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

2. บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนทุกข้อตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights)

3. บริษัทมีความทุ่มเทเชิงนโยบายที่จะแสดงความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน

4. บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (human rights due diligence) เพื่อระบุ ป้องกัน บรรเทา และรายงานวิธีที่บริษัทจัดการกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

5. บริษัทมีกระบวนการที่นำไปสู่การเยียวยาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเชิงลบใดๆ ก็ตาม ที่บริษัทเป็นผู้ก่อ หรือมีส่วนในการก่อ

6. บริษัทจัดตั้งหรือมีส่วนร่วมในกลไกรับเรื่องร้องเรียนระดับปฏิบัติการ จากปัจเจกและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ

7. บริษัทป้องกันความขัดแย้งเรื่องสิทธิในที่ดินทำกิน และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้กระบวนการปรึกษาหารืออย่างมีความหมายกับชุมชนท้องถิ่น และได้รับความยินยอมโดยสมัครใจโดยได้ข้อมูลล่วงหน้า (free, prior, and informed consent - FPIC) ในประเด็นที่เกี่ยวกับชนพื้นเมือง

8. บริษัทป้องกันความขัดแย้งเรื่องสิทธิในที่ดินทำกิน และใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยได้รับความยินยอมโดยสมัครใจที่เป็นอิสระและได้รับข้อมูลล่วงหน้า (free, prior, and informed consent - FPIC) จากผู้ใช้ที่ดินที่เกี่ยวข้องก่อนเท่านั้น

9. บริษัทให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการเคารพสิทธิเด็ก

10. บริษัทไม่ยอมรับให้มีการตั้งถิ่นฐานใดๆ รวมถึงการตั้งถิ่นฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจของตนเอง ในเขตที่ถูกบุกรุก (occupied territories) เพื่อเคารพในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

11. บริษัทบูรณาการหลักเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชนเข้าไปในนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและนโยบายปฏิบัติการของบริษัท

12. บริษัทใส่หลักเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชนเป็นเงื่อนไขในสัญญาที่ลงนามกับผู้รับเหมาช่วงและคู่ค้า

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

ส่งข้อความของคุณเรียบร้อย

×