ผลการประเมินธนาคารในหมวด

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

เกณฑ์หมวดนี้คาดหวังให้ธนาคารมีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGP) และมีกลไกติดตามตรวจสอบให้ลูกหนี้ธุรกิจของธนาคารปฏิบัติตามหลักการชี้แนะดังกล่าวด้วย

ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย ได้คะแนน 1 ข้อจาก 13 ข้อ ในประเด็นที่ประกาศว่าธนาคารเคารพในสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights)

หมวดสิทธิมนุษยชนประเมินตามเกณฑ์ประกอบด้วย 13 หัวข้อดังต่อไปนี้

หัวข้อต่อไปนี้ใช้ประเมินนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน

1. สถาบันการเงินเคารพในสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights)

หัวข้อต่อไปใช้สำหรับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

2. บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights)

3. บริษัทมีความทุ่มเทเชิงนโยบายที่จะแสดงความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน

4. บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) เพื่อระบุ ป้องกัน บรรเทา และรายงานวิธีที่บริษัทจัดการกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

5. บริษัทมีกระบวนการที่นำไปสู่การเยียวยาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเชิงลบที่บริษัทเป็นผู้ก่อ หรือมีส่วนในการก่อ

6. บริษัทจัดตั้งหรือมีส่วนร่วมในกลไกรับเรื่องร้องเรียนระดับปฏิบัติการ จากปัจเจกและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ

7. บริษัทป้องกันความขัดแย้งเรื่องสิทธิในที่ดินทำกิน และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้กระบวนการปรึกษาหารืออย่างมีความหมายกับชุมชนท้องถิ่น และได้รับความยินยอมโดยสมัครใจโดยได้ข้อมูลล่วงหน้า (Free, Prior, and Informed Consent - FPIC) ในประเด็นที่เกี่ยวกับชนพื้นเมือง

8. บริษัทป้องกันความขัดแย้งเรื่องสิทธิในที่ดินทำกิน และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้รับการยินยอม สมัครใจ และได้ข้อมูลล่วงหน้า (Free, Prior, and Informed Consent - FPIC) จากผู้ใช้ที่ดินที่เกี่ยวข้อง

9. บริษัทให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการเคารพสิทธิสตรี โดยเฉพาะเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติ และเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติต่อเพศชายและหญิงอย่างเท่าเทียม

10. บริษัทให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการเคารพสิทธิเด็ก

11. บริษัทไม่ยอมรับให้มีการตั้งถิ่นฐานใด ๆ รวมถึงการตั้งถิ่นฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจของตนเอง ในเขตที่ถูกบุกรุก (Occupied Territories) เพื่อเคารพในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

12. บริษัทบูรณาการหลักเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชนเข้าไปในนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและนโยบายปฏิบัติการของบริษัท

13. บริษัทใส่หลักเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชนเป็นเงื่อนไขในสัญญาที่ลงนามกับผู้รับเหมาช่วงและคู่ค้า

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

ส่งข้อความของคุณเรียบร้อย

×