ผลการประเมินธนาคารในหมวด

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพ

เกณฑ์ในหมวดนี้ประเมินนโยบายเกี่ยวกับบริษัทที่ธนาคารลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน มุ่งเน้นให้ธนาคารมีนโยบายการให้สินเชื่อแก่บริษัท โดยไม่สร้างผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพของลูกจ้าง ลูกค้า และชุมชนโดยรอบ เนื่องด้วยสิทธิในการมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงได้รับ ซึ่งวางอยู่บนหลักสิทธิมนุษยชนที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนด

ผลการประเมินในปี 2564 พบว่าธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย เป็นธนาคาร 3 แห่งที่ได้คะแนนในหมวดนี้ โดยธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย ได้คะแนนปีนี้เป็นปีแรก จากการเปิดเผยนโยบายที่กำหนดให้บริษัทเคารพในข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการผลิตและใช้สารพิษและสารอันตรายตามที่ระบุใน Stockholm Convention (ว่าด้วย Persistent Organic Pollutants - POPs)

ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยการกำหนดให้บริษัทเคารพในข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการผลิตและใช้สารพิษและสารอันตรายตามที่ระบุใน Montreal Protocol (สารที่ทำลายชั้นโอโซน)

นอกจากนี้ ธนาคารทหารไทยธนชาต ยังกำหนดให้บริษัทเคารพในสิทธิแรงงานว่าด้วยสุขอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน ตามอนุสัญญา ILO และ MNE Declaration และกำหนดให้บริษัทพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะยกระดับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างอย่างเป็นระบบ และพัฒนาวัฒนธรรมป้องกันไว้ก่อนในองค์กร

หมวดสุขภาพประเมินตามเกณฑ์ประกอบด้วย 16 หัวข้อดังต่อไปนี้

หัวข้อต่อไปนี้ใช้ประเมินนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน 

-

องค์ประกอบต่อไปนี้สำคัญสำหรับนโยบายเกี่ยวกับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

1. บริษัทป้องกันไม่ให้สุขภาพของลูกจ้าง ลูกค้า และชุมชนใกล้เคียงถูกลิดรอนโดยผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตของบริษัท (ตามหลักความรอบคอบ - precautionary principle)

2. บริษัทเคารพในสิทธิแรงงานว่าด้วยสุขอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน ตามอนุสัญญา ILO และ MNE Declaration

3. บริษัทพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะยกระดับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างอย่างเป็นระบบ และพัฒนาวัฒนธรรมป้องกันไว้ก่อนในองค์กร

4. บริษัทเคารพในข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการผลิตและใช้สารพิษและสารอันตรายตามที่ระบุใน Montreal Protocol (สารที่ทำให้ชั้นโอโซนเป็นรู)

5. บริษัทเคารพในข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการผลิตและใช้สารพิษและสารอันตรายตามที่ระบุใน Stockholm Convention (ว่าด้วย Persistent Organic Pollutants - POPs)

6. บริษัทเคารพในข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสารเคมีและของเสียเคมี ตามข้อตกลง Basel Convention

7. บริษัทเคารพในข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสารเคมีและของเสียเคมี ตามข้อตกลง Rotterdam Convention

8. บริษัทลดการปล่อยสารอันตรายออกสู่ผิวดิน น้ำ และอากาศ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่มี (best available technologies - BAT)

9. บริษัทจำกัดการใช้สารเคมีที่มีข้อสงสัยในงานวิจัยวิทยาศาสตร์ว่าอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และถ้าใช้ก็ใช้อย่างระมัดระวังที่สุด (ตามหลักความรอบคอบ)

10. บริษัทยาสร้างความมั่นใจว่าผู้ป่วยที่มีโรคที่สามารถหลีกเลี่ยงได้และรักษาให้หายได้ จะได้เข้าถึงยา

11. บริษัทใช้ยาปฏิชีวนะอย่างระมัดระวังในมนุษย์ เพื่อลดอาการดื้อยาปฏิชีวนะให้เหลือน้อยที่สุด

12. บริษัทผู้ผลิตนมผงทำตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าด้วยการโฆษณานมผง

13. บริษัทผู้ผลิตบุหรี่ทำตาม WHO Framework Convention on Tobacco Control และประกาศอื่นๆ ของ WHO ว่าด้วยการพิทักษ์สุขภาพของคนและคนรุ่นหลังจากควันบุหรี่

14. บริษัทไม่ยอมรับการผลิตบุหรี่และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาสูบ

15. บริษัทบูรณาการเกณฑ์ด้านสุขภาพในนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติการ

16. บริษัทรวมเงื่อนไขทำตามหลักเกณฑ์ด้านสุขภาพ เข้าไปในสัญญาที่ทำกับผู้รับเหมาและคู่ค้า

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

ส่งข้อความของคุณเรียบร้อย

×