ผลการประเมินธนาคารในหมวด

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ

เกณฑ์ในหมวดนี้คาดหวังให้ธนาคารสะท้อนถึงคุณค่าความเท่าเทียมในบริบทของเพศ โดยความเท่าเทียมทางเพศ หมายถึง การมีสิทธิ ความรับผิดชอบ และโอกาสที่เท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อกำหนดด้านเพศ โดยนโยบายที่คาดหวัง เช่น นโยบายไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติทางเพศทุกรูปแบบในการจ้างงานและการทำงาน รวมถึงการคุกคามทางจิตวิทยา วาจา กายภาพ และทางเพศ (zero tolerance policy) นโยบายรับประกันการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในคณะกรรมการบริษัท และมาตรการส่งเสริมให้ผู้หญิงได้เข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ผลการประเมินในปี 2563 พบว่า ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารเกียรตินาคินภัทร ได้คะแนนจากการระบุว่า ธนาคารมีนโยบายไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติทางเพศทุกรูปแบบในการจ้างงานและการปฏิบัติงาน รวมถึงการคุกคามทางใจ วาจา กายภาพ และทางเพศ (zero tolerance policy) 

ในขณะที่ธนาคารทหารไทย ได้คะแนนมากกว่าธนาคารอื่นจากการระบุว่า ธนาคารจะไม่สนับสนุนทางการเงินหรือบริการแก่ลูกค้าที่มีกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่เคารพ/ละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน หรือมีหลักฐานที่แสดงถึงกรณีดังกล่าว ซึ่งระบุว่า แรงงานในธุรกิจของลูกค้า “ต้องได้รับโอกาส ค่าแรง และผลตอบแทนที่เท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทางเพศ” และเป็นธนาคารแรกที่ประกาศเป้าหมายที่จะรักษาสัดส่วนของผู้หญิงในตำแหน่งผู้บริหารของธนาคารให้ “มากกว่าร้อยละ 40”

หมวดความเท่าเทียมทางเพศประเมินตามเกณฑ์ประกอบด้วย 15 หัวข้อดังต่อไปนี้

หัวข้อต่อไปนี้ใช้ประเมินนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน

1. สถาบันการเงินมีนโยบายที่คำนึงถึงความอ่อนไหวทางเพศ (gender-sensitive policy) ซึ่งไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติทางเพศทุกรูปแบบ (zero tolerance policy) ในการจ้างงานและการทำงาน รวมถึงความเสียหายทางจิตวิทยา และการคุกคามทางวาจา กายภาพ และทางเพศ

2. สถาบันการเงินมีระบบการจัดการความเท่าเทียมของค่าตอบแทน (pay equity) เชิงรุก

3. สถาบันการเงินมีระบบการป้องกันและบรรเทาการเลือกปฏิบัติทางเพศต่อลูกค้า

4. สถาบันการเงินให้หลักประกันว่า ผู้หญิงจะมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 30% ในตำแหน่งบริหารระดับสูง และผู้หญิงและผู้ชายจะเข้าถึงตำแหน่งบริหารระดับสูงได้อย่างเท่าเทียมกัน

5. สถาบันการเงินให้หลักประกันว่า ผู้หญิงจะมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 40% ในตำแหน่งบริหารระดับสูง และผู้หญิงและผู้ชายจะเข้าถึงตำแหน่งบริหารระดับสูงได้อย่างเท่าเทียมกัน

6. สถาบันการเงินมีโครงการพัฒนาศักยภาพในสายอาชีพสำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้สตรีเข้าถึงตำแหน่งบริหารและกรรมการบริษัทอย่างเท่าเทียม

หัวข้อต่อไปใช้สำหรับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

7. บริษัทมีความทุ่มเทเชิงนโยบายที่บรรเทาความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่คนประสบ อันเป็นผลมาจากเพศสภาพของตนเอง

8. บริษัทมีนโยบายที่คำนึงถึงความอ่อนไหวทางเพศ (gender-sensitive policy) ซึ่งไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติทางเพศทุกรูปแบบ (zero tolerance policy) ในการจ้างงานและการทำงาน รวมถึงความเสียหายทางจิตวิทยา และการคุกคามทางวาจา กายภาพ และทางเพศ

9. บริษัทมีระบบการจัดการความเท่าเทียมของค่าตอบแทน (pay equity) เชิงรุก

10. บริษัทมีระบบการป้องกันและบรรเทาการเลือกปฏิบัติทางเพศต่อลูกค้า

11. บริษัทให้หลักประกันว่า ผู้หญิงจะมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 30% ในตำแหน่งบริหารระดับสูง และผู้หญิงและผู้ชายจะเข้าถึงตำแหน่งบริหารระดับสูงได้อย่างเท่าเทียมกัน

12. บริษัทให้หลักประกันว่า ผู้หญิงจะมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 40% ในตำแหน่งบริหารระดับสูง และผู้หญิงและผู้ชายจะเข้าถึงตำแหน่งบริหารระดับสูงได้อย่างเท่าเทียมกัน

13. บริษัทมีโครงการพัฒนาศักยภาพในสายอาชีพสำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้สตรีเข้าถึงตำแหน่งบริหารและกรรมการบริษัทอย่างเท่าเทียม

14. บริษัทบูรณาการหลักเกณฑ์ด้านความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิสตรีเข้าไปในนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและนโยบายปฏิบัติการของบริษัท

15. บริษัทใส่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิสตรีเป็นเงื่อนไขในสัญญาที่ลงนามกับผู้รับเหมาช่วงและคู่ค้า

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

ส่งข้อความของคุณเรียบร้อย

×