ผลการประเมินธนาคารในหมวด

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ

เกณฑ์ในหมวดนี้คาดหวังให้ธนาคารสะท้อนถึงคุณค่าความเท่าเทียมในบริบทของเพศ โดยความเท่าเทียมทางเพศ หมายถึง การมีสิทธิ ความรับผิดชอบ และโอกาสที่เท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อกำหนดด้านเพศ โดยนโยบายที่คาดหวัง อาทิ การมีนโยบายไม่ยอมรับการล่วงละเมิดทางเพศ (Zero Tolerance Policy) นโยบายรับประกันการมีส่วนร่วมของสตรีในคณะกรรมการบริษัท และมาตรการส่งเสริมให้สตรีได้เข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ผลการประเมิน ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เป็นธนาคารเดียวที่ระบุว่า ธนาคารมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย ส่วน ธนาคารเกียรตินาคิน (KKP) เป็นธนาคารเดียวที่ระบุว่า ธนาคารมีนโยบายไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติทางเพศทุกรูปแบบในการจ้างงานและการทำงาน รวมถึงการคุกคามทางวาจา กายภาพ และทางเพศ (Zero Tolerance Policy)

หมวดความเท่าเทียมทางเพศประเมินตามเกณฑ์ประกอบด้วย 15 หัวข้อดังต่อไปนี้

หัวข้อต่อไปนี้ใช้ประเมินนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน

1. สถาบันการเงินมีนโยบายไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติทางเพศทุกรูปแบบ (Zero Tolerance Policy) ในการจ้างงานและการทำงาน รวมถึงการคุกคามทางวาจา กายภาพ และทางเพศ

2. สถาบันการเงินมีระบบการจัดการความเท่าเทียมของค่าตอบแทน (Pay Equity) เชิงรุก

3. สถาบันการเงินมีระบบการป้องกันและบรรเทาการเลือกปฏิบัติทางเพศต่อลูกค้า

4. สถาบันการเงินให้หลักประกันว่า สตรีจะมีส่วนร่วมและเข้าถึงตำแหน่งบริหารและกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

5. สถาบันการเงินให้หลักประกันว่า สตรีจะมีส่วนร่วมและเข้าถึงตำแหน่งบริหารและกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

6. สถาบันการเงินมีโครงการพัฒนาศักยภาพในสายอาชีพสำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้สตรีเข้าถึงตำแหน่งบริหารและกรรมการบริษัทอย่างเท่าเทียม

หัวข้อต่อไปใช้สำหรับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

7. บริษัทมีความทุ่มเทเชิงนโยบายที่จะแยกแยะระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย สำหรับการเผชิญความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

8. บริษัทมีนโยบายไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติทางเพศทุกรูปแบบ (Zero Tolerance Policy) ในการจ้างงานและการทำงาน รวมถึงการคุกคามทางวาจา กายภาพ และทางเพศ

9. บริษัทมีระบบการจัดการความเท่าเทียมของค่าตอบแทน (Pay Equity) เชิงรุก

10. บริษัทมีระบบการป้องกันและบรรเทาการเลือกปฏิบัติทางเพศต่อลูกค้า

11. บริษัทให้หลักประกันว่า สตรีจะมีส่วนร่วมและเข้าถึงตำแหน่งบริหารและกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

12. บริษัทให้หลักประกันว่า สตรีจะมีส่วนร่วมและเข้าถึงตำแหน่งบริหารและกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

13. บริษัทมีโครงการพัฒนาศักยภาพในสายอาชีพสำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้สตรีเข้าถึงตำแหน่งบริหารและกรรมการบริษัทอย่างเท่าเทียม

14. บริษัทบูรณาการหลักเกณฑ์ด้านความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิสตรีเข้าไปในนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและนโยบายปฏิบัติการของบริษัท

15. บริษัทใส่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิสตรีเป็นเงื่อนไขในสัญญาที่ลงนามกับผู้รับเหมาช่วงและคู่ค้า

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

ส่งข้อความของคุณเรียบร้อย

×