ผลการประเมินธนาคารในหมวด

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการขยายบริการทางการเงิน

เกณฑ์หมวดนี้คาดหวังให้ธนาคารมีนโยบายให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ลูกค้าที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินในระบบ ผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง โดยให้บริการทางการเงินที่เหมาะสม สะดวก และลูกค้ามีกำลังซื้อ นอกจากนี้ยังให้คะแนนธนาคารที่มีบริการทางมือถือ (Mobile Banking) และบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-money) รวมถึงมีนโยบายหรือโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องทางการเงิน (Financial Literacy) แก่ลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง และผู้ประกอบการขนาดจิ๋ว ขนาดย่อมและขนาดกลาง (MSME: Micro, Small and Medium Enterprises)

ผลการประเมินในปี 2564 พบว่าธนาคารทุกแห่งได้คะแนนในหมวดนี้ โดยมีเกณฑ์ที่ธนาคารทุกแห่งได้คะแนน 4 ข้อจากเกณฑ์ที่ได้คะแนนทั้งหมด 11 ข้อ ได้แก่

  • ธนาคารมีสาขาในเขตชนบท ไม่ใช่เฉพาะในเมือง
  • ธนาคารมีบริการธนาคารทางมือถือ (mobile banking) และบริการไร้เงินสด (e-money)
  • ธนาคารเผยแพร่เงื่อนไขของบริการทางการเงินในภาษาท้องถิ่น
  • ธนาคารมีบริการรับหรือโอนเงินในประเทศที่เหมาะสม สะดวก และลูกค้ารายย่อยมีกำลังซื้อ โดยในปีนี้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้คะแนนเป็นปีแรก

นอกจากนี้ ธนาคารไทยส่วนใหญ่ยังประกาศว่าไม่คิดค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน หรือคิดค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อยที่สมเหตุสมผล รวมถึงมีมาตรฐานระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่อ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ

หมวดการขยายบริการทางการเงินประเมินตามเกณฑ์ประกอบด้วย 13 หัวข้อดังต่อไปนี้

หัวข้อต่อไปนี้ใช้ประเมินนโยบายของสถาบันการเงินที่สัมพันธ์กับลูกค้ารายย่อย    

1. สถาบันการเงินมีนโยบาย บริการ และผลิตภัณฑ์ที่พุ่งเป้าไปยังกลุ่มคนจนและคนชายขอบอย่างเฉพาะเจาะจง

2. สถาบันการเงินมีสาขาในเขตชนบท ไม่ใช่เฉพาะในเมือง

3. สถาบันการเงินมีบริการธนาคารทางมือถือ (mobile banking) และบริการไร้เงินสด (e-money)

4. สถาบันการเงินมีสัดส่วนสินเชื่อที่ปล่อยให้กับธุรกิจขนาดจิ๋วจนถึงขนาดกลาง (Micro to SME - MSME) มากกว่า 10% ของสินเชื่อทั้งหมด

5. สถาบันการเงินไม่กำหนดว่า MSME ต้องมีหลักประกันในการกู้

6. สถาบันการเงินมีนโยบายเปิดเผยสิทธิของลูกค้า และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์หรือบริการ (รวมถึงความเสี่ยงที่จะเป็นหนี้เกินตัว) สำหรับลูกค้าที่ไม่รู้หนังสือและ MSME

7. สถาบันการเงินเผยแพร่เงื่อนไขของบริการทางการเงินในภาษาท้องถิ่น

8. สถาบันการเงินมีนโยบายปรับปรุงความรู้เรื่องทางการเงิน (financial literacy) ของลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มชายขอบ และ MSME

9. สถาบันการเงินไม่คิดค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน หรือคิดค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อยที่สมเหตุสมผล

10. สถาบันการเงินไม่กำหนดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ (minimum balance) สำหรับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

11. สถาบันการเงินมีมาตรฐานระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่อ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ

12. สถาบันการเงินมีบริการรับหรือโอนเงินในประเทศที่เหมาะสม สะดวก และลูกค้ารายย่อยมีกำลังซื้อ

13. สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

ส่งข้อความของคุณเรียบร้อย

×