ผลการประเมินธนาคารในหมวด

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

เกณฑ์หมวดนี้มุ่งประเมินบทบาทของธนาคารในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมีมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน การก่อการร้าย และมีกลไกที่สามารถยืนยันได้ถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Ultimate Beneficiary) ของบริษัทลูกค้า

ผลการประเมินในปี 2563 พบว่า ธนาคารไทยได้คะแนนทั้งหมด 5 ข้อ จาก 12 ข้อ เท่ากันทุกธนาคาร จากการประกาศไม่รับสินบน มีนโยบายการต่อต้านการฟอกเงิน ป้องกันการสนับสนุนทางการเงินกับกลุ่มก่อการร้าย มีการเปิดเผยผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และมีมาตรฐานเพิ่มเติมเมื่อทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง ซึ่งการประกาศนโยบายเหล่านี้เป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน (Guideline on Acceptance of Deposits or Money from Customers)

ยกเว้นธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ที่ได้คะแนนมากกว่าธนาคารอื่น จากการประกาศว่า ธนาคารไม่มีพฤติกรรมหรือกิจกรรมล็อบบี้

หมวดการทุจริตคอร์รัปชันประเมินตามเกณฑ์ประกอบด้วย 12 หัวข้อดังต่อไปนี้

หัวข้อต่อไปนี้ใช้ประเมินนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน

1. สถาบันการเงินประกาศว่าจะไม่นำเสนอ สัญญา เรียกร้อง สินบนและข้อได้เปรียบอื่นๆ ที่ไม่เป็นธรรม ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจและข้อได้เปรียบอื่นๆ ที่ไม่เป็นธรรม

2. สถาบันการเงินมีนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

3. สถาบันการเงินมีนโยบายป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้ายและอาวุธนิวเคลียร์

4. สถาบันการเงินยืนยันได้ถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate beneficiary) ของบริษัท (ที่ตนให้การสนับสนุนทางการเงิน)

5. สถาบันการเงินมีมาตรฐานเพิ่มเติมเมื่อทำธุรกิจทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง (Politically Exposed Persons - PEP)

6. สถาบันการเงินรายงานการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของการกำหนดปทัสถานระหว่างประเทศและกระบวนการออกกฎหมาย (พฤติกรรมการล็อบบี้)

หัวข้อต่อไปใช้สำหรับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

7. บริษัทเปิดเผยผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง หรือเจ้าของที่แท้จริง รวมถึงชื่อจริงนามสกุลจริง วันเกิด สัญชาติ แหล่งพำนัก จำนวนและประเภทหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นหรือสัดส่วนอำนาจควบคุมบริษัท

8. บริษัทประกาศว่าจะไม่นำเสนอ สัญญา เรียกร้อง สินบนและข้อได้เปรียบอื่นๆ ที่ไม่เป็นธรรม ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจและข้อได้เปรียบอื่นๆ ที่ไม่เป็นธรรม

9. บริษัทมีระบบการบริหารจัดการซึ่งลงมือทันทีที่เกิดข้อสงสัยว่าพนักงานหรือคู่ค้ากระทำความผิดฐานทุจริตคอร์รัปชั่น

10. บริษัทรายงานการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของการกำหนดปทัสถานระหว่างประเทศและกระบวนการออกกฎหมาย (พฤติกรรมการล็อบบี้)

11. บริษัทบูรณาการหลักเกณฑ์ด้านคอร์รัปชั่นเข้าไปในนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและนโยบายปฏิบัติการของบริษัท

12. บริษัทใส่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเงื่อนไขในสัญญาที่ลงนามกับผู้รับเหมาช่วงและคู่ค้า

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

ส่งข้อความของคุณเรียบร้อย

×