ผลการประเมินธนาคารในหมวด

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

เกณฑ์หมวดนี้มุ่งประเมินบทบาทของธนาคารในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมีมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน การก่อการร้าย และมีกลไกที่สามารถยืนยันได้ถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Ultimate Beneficiary) ของบริษัทลูกค้า

ในหมวดนี้ธนาคารไทยได้คะแนนทั้งหมด 5 ข้อจาก 12 ข้อ เท่ากันทุกธนาคาร ในประเด็นที่ธนาคารประกาศไม่รับสินบน มีนโยบายการต่อต้านการฟอกเงิน ป้องกันการสนับสนุนทางการเงินกับกลุ่มก่อการร้าย มีการเปิดเผยผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และมีมาตรฐานเพิ่มเติมเมื่อทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง ซึ่งการประกาศนโยบายเหล่านี้เป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน (Guideline on Acceptance of Deposits or Money from Customers)

หมวดการทุจริตคอร์รัปชันประเมินตามเกณฑ์ประกอบด้วย 12 หัวข้อดังต่อไปนี้

หัวข้อต่อไปนี้ใช้ประเมินนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน

1. สถาบันการเงินประกาศว่าจะไม่นำเสนอ สัญญา เรียกร้อง สินบนและข้อได้เปรียบอื่น ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจและข้อได้เปรียบอื่น ๆ ที่ไม่เป็นธรรม

2. สถาบันการเงินมีนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

3. สถาบันการเงินมีนโยบายป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้ายและอาวุธนิวเคลียร์

4. สถาบันการเงินยืนยันได้ถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Ultimate Beneficiary) ของบริษัท (ที่ตนให้การสนับสนุนทางการเงิน)

5. สถาบันการเงินมีมาตรฐานเพิ่มเติมเมื่อทำธุรกิจทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง (Politically Exposed Persons - PEP)

6. สถาบันการเงินรายงานการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของการกำหนดปทัสถานระหว่างประเทศและกระบวนการออกกฎหมาย (พฤติกรรมการล็อบบี้)

หัวข้อต่อไปใช้สำหรับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

7. บริษัทเปิดเผยผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง หรือเจ้าของที่แท้จริง รวมถึงชื่อจริงนามสกุลจริง วันเกิด สัญชาติ แหล่งพำนัก จำนวนและประเภทหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นหรือสัดส่วนอำนาจควบคุมบริษัท

8. บริษัทประกาศว่าจะไม่นำเสนอ สัญญา เรียกร้อง สินบนและข้อได้เปรียบอื่น ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจและข้อได้เปรียบอื่น ๆ ที่ไม่เป็นธรรม

9. บริษัทมีระบบการบริหารจัดการซึ่งลงมือทันทีที่เกิดข้อสงสัยว่าพนักงานหรือคู่ค้ากระทำความผิดฐานทุจริตคอร์รัปชัน

10. บริษัทรายงานการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของการกำหนดปทัสถานระหว่างประเทศและกระบวนการออกกฎหมาย (พฤติกรรมการล็อบบี้)

11. บริษัทบูรณาการหลักเกณฑ์ด้านคอร์รัปชันเข้าไปในนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและนโยบายปฏิบัติการของบริษัท

12. บริษัทใส่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเงื่อนไขในสัญญาที่ลงนามกับผู้รับเหมาช่วงและคู่ค้า

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

ส่งข้อความของคุณเรียบร้อย

×