ผลการประเมินธนาคารในหมวด

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับอาวุธ

เกณฑ์หมวดนี้คาดหวังให้ธนาคารมีนโยบายไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน การฟอกเงิน และการก่อการร้าย ประกาศนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

ผลการประเมินในปี 2563 พบว่า ธนาคารทหารไทย ได้คะแนนมากกว่าธนาคารอื่นในหมวดนี้ โดยมีประกาศนโยบาย อาทิเช่น ธนาคารจะพิจารณาการให้สินเชื่อลูกค้ากลุ่มอาวุธที่มีการตกลงทางธุรกิจร่วมกับหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐอย่างละเอียด “เพื่อให้มั่นใจว่าอาวุธ อุปกรณ์ทางทหารบริการ การอบรม ความรู้ เทคโนโลยี สินค้าที่ใช้ได้สองทาง (dual purpose goods) การสนับสนุนอาวุธจะไม่ถูกนำไปใช้ในประเทศที่มีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน หรือเป็นประเทศที่อยู่ในสถานะที่ไม่มั่นคง (มีการประท้วง/เหตุการณ์ความไม่สงบ) โดยที่สิ่งเหล่านี้อาจนำไปใช้ 1) ละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 2) กระตุ้นหรือยืดเยื้อความขัดแย้งที่ใช้อาวุธ หรือเพิ่มความตึงเครียดมากขึ้น 3) เหตุผลอื่นๆ ที่ไม่อาจพิจารณาได้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ” เป็นต้น

หมวดอาวุธประเมินตามเกณฑ์ประกอบด้วย 15 หัวข้อดังต่อไปนี้

หัวข้อต่อไปนี้ใช้ประเมินนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน

-

หัวข้อต่อไปใช้สำหรับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

1. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการใช้ การผลิต การพัฒนา การบำรุงรักษา การทดสอบ การกักตุน และการค้าทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (anti-personal land mines) รวมถึงส่วนประกอบสำคัญของทุ่นระเบิดสังหารบุคคล

2. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการใช้ การผลิต การพัฒนา การบำรุงรักษา การทดสอบ การกักตุน และการค้าระเบิดลูกปราย (cluster munition) รวมถึงส่วนประกอบสำคัญของระเบิดลูกปราย

3. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการใช้ การผลิต การพัฒนา การบำรุงรักษา การทดสอบ การกักตุน และการค้าอาวุธนิวเคลียร์ รวมถึงส่วนประกอบสำคัญของอาวุธนิวเคลียร์ ในหรือไปยังประเทศที่ไม่ให้สัตยาบันในสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Non-proliferation Treaty)

4. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการใช้ การผลิต การพัฒนา การบำรุงรักษา การทดสอบ การกักตุน และการค้าอาวุธนิวเคลียร์ รวมถึงส่วนประกอบสำคัญของอาวุธนิวเคลียร์

5. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการใช้ การผลิต การพัฒนา การบำรุงรักษา การทดสอบ การกักตุน และการค้าอาวุธเคมี รวมถึงส่วนประกอบสำคัญของอาวุธเคมี

6. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการใช้ การผลิต การพัฒนา การบำรุงรักษา การทดสอบ การกักตุน และการค้าอาวุธชีวภาพ รวมถึงส่วนประกอบสำคัญของอาวุธชีวภาพ

7. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการใช้ การผลิต การพัฒนา การบำรุงรักษา การทดสอบ การกักตุน และการค้าระบบอาวุธอัตโนมัติรุนแรง (lethal autonomous weapons systems : LAWS) รวมถึงส่วนประกอบที่ออกแบบมาสำหรับ LAWS

8. สำหรับสินค้าที่สำคัญสำหรับเป้าหมายทางการทหาร แต่ยังสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์พลเรือน (สินค้า 'dual-use') สถาบันการเงินจัดประเภทสินค้าชนิดนี้เป็นสินค้าทางทหาร เมื่อมันมีเป้าหมายที่ไม่ใช่เป้าหมายทางพลเรือน

9. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่นๆ ไปยังประเทศที่ถูกห้ามส่งสินค้าเข้าโดยองค์การสหประชาชาติ หรือองค์กรระหว่างประเทศอื่น

10. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่นๆ ถ้าหากมีความเสี่ยงสูงว่าอาวุธเหล่านั้นจะถูกใช้ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมอย่างรุนแรง

11. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่นๆ ไปยังประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง

12. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่นๆ ไปยังคู่ขัดแย้งที่มีส่วนร่วมในความรุนแรง ยกเว้นว่าเป็นฝ่ายที่กำลังทำตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN Security Council)

13. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่นๆ ไปยังประเทศที่อ่อนไหวต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

14. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่นๆ ไปยังประเทศที่รัฐล้มเหลวหรือเปราะบาง

15. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่นๆ ไปยังประเทศที่ใช้เงินงบประมาณมากเกินสัดส่วนที่สมควรไปกับการซื้ออาวุธ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

ส่งข้อความของคุณเรียบร้อย

×