ผลการประเมินธนาคารในหมวด

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับอาวุธ

เกณฑ์หมวดนี้คาดหวังให้ธนาคารมีนโยบายไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน การฟอกเงิน และการก่อการร้าย ประกาศนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

ผลการประเมินในปีนี้พบว่า ธนาคารทุกแห่งได้คะแนนในหมวดนี้ เนื่องจากทุกธนาคารประกาศนโยบายไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินและสินเชื่อแก่ธุรกิจที่ผลิตหรือค้า “อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยอาวุธกลุ่มดังกล่าว หมายถึง อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธอื่นใดซึ่งมีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช จํานวนมากหรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงทํานองเดียวกับอาวุธดังกล่าว รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของอาวุธนั้นด้วย ซึ่งการประกาศนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ธนาคารกรุงเทพได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาก จากการที่ธนาคารให้ความสำคัญกับการที่ไม่ยอมรับการพิจารณาสินเชื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่น ๆ ไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เช่น ประเทศที่ถูกห้ามส่งสินค้าเข้าโดยองค์การสหประชาชาติ หรือองค์กรระหว่างประเทศอื่น เป็นต้น

นอกจากนี้ ธนาคารหลายแห่งมีการกำหนดรายการธุรกิจที่ธนาคารจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงิน (exclusion list) เพิ่มเติมจากปีก่อน ตัวอย่างเช่น ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย ประกาศไม่ให้สนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจ การใช้ การผลิต การพัฒนา การบำรุงรักษา การทดสอบ การกักตุน และการค้าระบบอาวุธอัตโนมัติรุนแรง (lethal autonomous weapons systems : LAWS) รวมถึงส่วนประกอบที่ออกแบบมาสำหรับ LAWS และธนาคารกรุงไทย เป็นเพียงธนาคารเดียวที่ระบุชัดเจนว่าสินค้าที่สำคัญสำหรับเป้าหมายทางการทหารแต่ยังสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์พลเรือน (สินค้า dual-use) ธนาคารจัดประเภทสินค้าชนิดนี้เป็นสินค้าทางทหาร เมื่อมีเป้าหมายที่ไม่ใช่เป้าหมายทางพลเรือน

หมวดอาวุธประเมินตามเกณฑ์ประกอบด้วย 15 หัวข้อดังต่อไปนี้

หัวข้อต่อไปนี้ใช้ประเมินนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน

-

หัวข้อต่อไปใช้สำหรับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

1. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการใช้ การผลิต การพัฒนา การบำรุงรักษา การทดสอบ การกักตุน และการค้าทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (anti-personal land mines) รวมถึงส่วนประกอบสำคัญของทุ่นระเบิดสังหารบุคคล

2. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการใช้ การผลิต การพัฒนา การบำรุงรักษา การทดสอบ การกักตุน และการค้าระเบิดลูกปราย (cluster munition) รวมถึงส่วนประกอบสำคัญของระเบิดลูกปราย

3. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการใช้ การผลิต การพัฒนา การบำรุงรักษา การทดสอบ การกักตุน และการค้าอาวุธนิวเคลียร์ รวมถึงส่วนประกอบสำคัญของอาวุธนิวเคลียร์ ในหรือไปยังประเทศที่ไม่ให้สัตยาบันในสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Non-proliferation Treaty)

4. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการใช้ การผลิต การพัฒนา การบำรุงรักษา การทดสอบ การกักตุน และการค้าอาวุธนิวเคลียร์ รวมถึงส่วนประกอบสำคัญของอาวุธนิวเคลียร์

5. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการใช้ การผลิต การพัฒนา การบำรุงรักษา การทดสอบ การกักตุน และการค้าอาวุธเคมี รวมถึงส่วนประกอบสำคัญของอาวุธเคมี

6. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการใช้ การผลิต การพัฒนา การบำรุงรักษา การทดสอบ การกักตุน และการค้าอาวุธชีวภาพ รวมถึงส่วนประกอบสำคัญของอาวุธชีวภาพ

7. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการใช้ การผลิต การพัฒนา การบำรุงรักษา การทดสอบ การกักตุน และการค้าระบบอาวุธอัตโนมัติรุนแรง (lethal autonomous weapons systems : LAWS) รวมถึงส่วนประกอบที่ออกแบบมาสำหรับ LAWS

8. สำหรับสินค้าที่สำคัญสำหรับเป้าหมายทางการทหาร แต่ยังสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์พลเรือน (สินค้า 'dual-use') สถาบันการเงินจัดประเภทสินค้าชนิดนี้เป็นสินค้าทางทหาร เมื่อมันมีเป้าหมายที่ไม่ใช่เป้าหมายทางพลเรือน

9. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่นๆ ไปยังประเทศที่ถูกห้ามส่งสินค้าเข้าโดยองค์การสหประชาชาติ หรือองค์กรระหว่างประเทศอื่น

10. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่นๆ ถ้าหากมีความเสี่ยงสูงว่าอาวุธเหล่านั้นจะถูกใช้ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมอย่างรุนแรง

11. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่นๆ ไปยังประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง

12. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่นๆ ไปยังคู่ขัดแย้งที่มีส่วนร่วมในความรุนแรง ยกเว้นว่าเป็นฝ่ายที่กำลังทำตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN Security Council)

13. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่นๆ ไปยังประเทศที่อ่อนไหวต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

14. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่นๆ ไปยังประเทศที่รัฐล้มเหลวหรือเปราะบาง

15. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่นๆ ไปยังประเทศที่ใช้เงินงบประมาณมากเกินสัดส่วนที่สมควรไปกับการซื้ออาวุธ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

ส่งข้อความของคุณเรียบร้อย

×