ผลการประเมินธนาคารในหมวด

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับอาวุธ

เกณฑ์หมวดนี้คาดหวังให้ธนาคารมีนโยบายไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน การฟอกเงิน และการก่อการร้าย

ผลการประเมิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ได้คะแนน 4 ข้อจาก 16 ข้อ เท่ากัน จากการประกาศนโยบายไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินและสินเชื่อแก่ธุรกิจที่ผลิตหรือค้าอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงอาวุธกัมมันตภาพรังสี อาวุธชีวภาพ และอาวุธเคมี ซึ่งการประกาศนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

หมวดอาวุธประเมินตามเกณฑ์ประกอบด้วย 16 หัวข้อดังต่อไปนี้

หัวข้อต่อไปนี้ใช้ประเมินนโยบายระดับปฏิบัติการของสถาบันการเงิน

-

หัวข้อต่อไปใช้สำหรับบริษัทที่สถาบันการเงินลงทุนหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน

1. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการผลิต บำรุงรักษา และการค้าทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (Anti-personal Land Mines) รวมถึงส่วนประกอบสำคัญของทุ่นระเบิดสังหารบุคคล

2. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการผลิต บำรุงรักษา และการค้าระเบิดลูกปราย (Cluster Munition) รวมถึงส่วนประกอบสำคัญของระเบิดลูกปราย

3. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการผลิต บำรุงรักษา และการค้าอาวุธนิวเคลียร์ รวมถึงส่วนประกอบสำคัญของอาวุธนิวเคลียร์ ในหรือไปยังประเทศที่ไม่ให้สัตยาบันในสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Non-proliferation Treaty)

4. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการผลิต บำรุงรักษา และการค้าอาวุธนิวเคลียร์ รวมถึงส่วนประกอบสำคัญของอาวุธนิวเคลียร์

5. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการผลิต บำรุงรักษา และการค้าอาวุธเคมี รวมถึงส่วนประกอบสำคัญของอาวุธเคมี

6. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการผลิต บำรุงรักษา และการค้าอาวุธชีวภาพ รวมถึงส่วนประกอบสำคัญของอาวุธชีวภาพ

7. สำหรับสินค้าที่สำคัญสำหรับเป้าหมายทางการทหาร แต่ยังสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์พลเรือน (สินค้า 'Dual-Use') สถาบันการเงินจัดประเภทสินค้าชนิดนี้เป็นสินค้าทางทหาร เมื่อมันมีเป้าหมายที่ไม่ใช่เป้าหมายทางพลเรือน

8. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่น ๆ ไปยังประเทศที่ถูกห้ามส่งสินค้าเข้าโดยองค์การสหประชาชาติ หรือองค์กรระหว่างประเทศอื่น

9. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่น ๆ ถ้าหากมีความเสี่ยงสูงว่าอาวุธเหล่านั้นจะถูกใช้ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมอย่างรุนแรง

10. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่น ๆ ไปยังประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง

11. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่น ๆ ไปยังคู่ขัดแย้งที่มีส่วนร่วมในความรุนแรง ยกเว้นว่าเป็นฝ่ายที่กำลังทำตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN Security Council)

12. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่น ๆ ไปยังประเทศที่อ่อนไหวต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

13. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่น ๆ ไปยังประเทศที่รัฐล้มเหลวหรือเปราะบาง

14. สถาบันการเงินไม่ยอมรับการส่งอาวุธและระบบส่งอาวุธ ระบบลำเลียงทางการทหาร และสินค้าทางทหารอื่น ๆ ไปยังประเทศที่ใช้เงินงบประมาณมากเกินสัดส่วนที่สมควรไปกับการซื้ออาวุธ

15. นโยบายด้านอาวุธของสถาบันการเงินไม่กล่าวถึงข้อยกเว้นสำหรับการลงทุนบางประเภท การสนับสนุนทางการเงิน และ/หรือประเภทสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน

16. นโยบายด้านอาวุธของสถาบันการเงินไม่กล่าวถึงข้อยกเว้นสำหรับกิจกรรมหรือโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาวุธ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

ส่งข้อความของคุณเรียบร้อย

×