ผลการประเมินธนาคารตามแนวปฏิบัติของแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ (Fair Finance Guide International) ประจำปี พ.ศ. 2565

คะแนนเฉลี่ยของธนาคารทหารไทยธนชาต

ธนาคารทหารไทยธนชาตเป็นธนาคารที่ได้อันดับที่ 1 ในการประเมินประจำปี พ.ศ. 2565 โดยธนาคารมีการปรับปรุงนโยบายสินเชื่อและรายการธุรกิจที่ธนาคารจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงิน (exclusion list) ที่มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการให้ความสำคัญมากขึ้นกับธุรกิจที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากการประกาศว่าจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน และธุรกิจเหมืองถ่านหิน

นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสำคัญมากขึ้นกับธุรกิจที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพื้นที่ทางธรรมชาติ จากการประกาศไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจที่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมโทรมของพื้นที่คุ้มครองหรือถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความเปราะบาง ทั้งแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกพื้นที่คุ้มครอง (UNESCO World Heritage Sites Protected areas) อนุสัญญาแรมซาร์ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ (Ramsar Convention on Wetlands) รวมถึงพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (High Conservation Value Forest) ตลอดจนการไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินกับธุรกิจที่มีการผลิตหรือการค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต/การค้าสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบของประเทศ สัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) และบัญชีสายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ของ IUCN (IUCN Red List)

ธนาคารยังมีการประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) ที่ครอบคลุมลูกค้าธุรกิจของธนาคารด้วย (กล่าวคือ ลูกค้าต้องเคารพในสิทธิมนุษยชนภายใต้หลักการชี้แนะ UNGP ด้วย) ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารระบุว่าลูกค้าธุรกิจของธนาคารจะต้องมีกระบวนการเยียวยาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่บริษัท (ลูกค้า) เป็นผู้ก่อหรือมีส่วนในการก่อ และมีการจัดตั้งหรือมีส่วนร่วมในกลไกเรื่องร้องเรียนระดับปฏิบัติการจากปัจเจกและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ เป็นต้น 

ธนาคารทหารไทยธนชาตยังเป็นธนาคารแห่งเดียวที่มีการตั้งเป้าหมายการให้สินเชื่อแก่อุตสาหกรรมยาสูบเป็นศูนย์ภายในปี 2566 ที่ครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบตั้งแต่การปลูก การผลิต และการค้ายาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยธนาคารมีเป้าหมายจะทยอยลดสินเชื่อที่ปล่อยแก่ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวลงจนเป็นศูนย์ภายในปี 2566 แต่ยังคงเคารพในสัญญาที่มีกับลูกค้าในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยธนาคารมีการประกาศนโยบายในการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ช่องทางการร้องเรียน ระบบการดำเนินการข้อร้องเรียน ระยะเวลาการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รวมไปถึงการรายงานผลและจัดให้มีการเยียวยาลูกค้า รวมถึงมีโครงการอบรมพนักงานในประเด็นสิทธิผู้บริโภค นโยบายคุ้มครองผู้บริโภค และธรรมเนียมปฏิบัติด้านนี้ ตลอดจนการอบรมพนักงานในประเด็นผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่นำเสนอต่อผู้บริโภค 

X

คะแนนเฉลี่ยของธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทยขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ในการประเมินประจำปี พ.ศ. 2565 โดยธนาคารให้ความสำคัญมากขึ้นกับธุรกิจที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากการประกาศเป้าหมายที่ชัดเจนว่า ธนาคารจะทยอยลดเงินกู้ในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมืองถ่านหินที่มีอยู่แล้วให้เป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ตามแนวทางที่แนะนำโดย Task Force on Climate-related Financial Disclosures หรือ TCFD รวมถึงมีการประกาศนโยบายการไม่ให้การสนับสนุนการขอเครดิต (exclusion list) ที่เกี่ยวข้องกับการทำลายหรือบุกรุกระบบนิเวศที่สำคัญ อาทิ ป่าชายเลน พื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติ พื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าพรุ หรือพื้นที่อื่นๆ ที่กักเก็บคาร์บอนในระดับสูง (High-Carbon Stock)

ธนาคารมีการประกาศนโยบายไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติทางเพศทุกรูปแบบ (zero tolerance policy) ในกระบวนการจ้างงานและการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงความหลากหลายทางเพศ และไม่ยอมรับความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบในที่ทำงาน ซึ่งรวมถึงการคุกคามทางวาจา ทางร่างกาย และทางเพศ นอกจากนี้ ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารเดียวที่เปิดเผยอัตราความก้าวหน้าของผู้บริหารหญิงระดับกลางสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการส่งเสริมให้สตรีเข้าถึงตำแหน่งบริหาร

ธนาคารยังมีการประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) ที่ครอบคลุมลูกค้าธุรกิจของธนาคารด้วย (กล่าวคือ ลูกค้าต้องเคารพในสิทธิมนุษยชนภายใต้หลักการชี้แนะ UNGP ด้วย) โดยธนาคารได้มีการกำหนดประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาเครดิต ซึ่งธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินต้องไม่เชื่อมโยงกับธุรกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การค้ามนุษย์ หรือการหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย หรือที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคมและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของแต่ละอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ธนาคารกสิกรไทย เป็นเพียงธนาคารเดียวที่มีการประกาศนโยบายในการรักษาจำนวนข้อร้องเรียนไม่ให้เกินเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด รวมถึงมีการประกาศนโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับลูกค้ารายย่อยที่เป็นผู้พิการหรือมีความต้องการพิเศษ เช่น การจัดทำโครงการเอทีเอ็มสำหรับผู้พิการทางสายตา (ATM for Blind Man) หรือจัดทำแอปพลิเคชันธนาคารที่รองรับการใช้งานของผู้พิการทางสายตา เป็นต้น 

X

คะแนนเฉลี่ยของธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยอยู่ในอันดับที่ 3 ในปีนี้ โดยผลการประเมินประจำปี พ.ศ. 2565 พบว่า ธนาคารให้ความสำคัญกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้น จากการประกาศเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงมีการประกาศนโยบายสินเชื่อที่ธนาคารไม่ให้การสนับสนุน (exclusion list) ในโครงการเกษตรกรรมที่แปลงมาจากพื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าพรุ หรือพื้นที่อื่นๆ ที่กักเก็บคาร์บอนในระดับสูง (high-carbon stock) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการล็อบบี้ที่พุ่งเป้าไปยังการทำให้นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอ่อนแอลง 

ธนาคารมีการประกาศว่าจะเคารพในสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) รวมถึงธนาคารยังมีการประกาศว่าธนาคารไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ (zero-tolerance policy) ในกระบวนการจ้างงานและในการปฏิบัติงาน ทั้งบนฐานของ เพศสภาวะ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ รสนิยมทางเพศ และสมรรถภาพทางกายอีกด้วย

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารแห่งเดียวที่มีการระบุชัดเจนถึงการจัดให้มีกระบวนการการร่วมมือกันระงับข้อพิพาทโดยปราศจากค่าใช้จ่ายครอบคลุมทั้งการระงับข้อพิพาทภายใน และภายนอก โดยเป็นไปตามมาตรฐานของกระบวนการระงับข้อพิพาทนั้น ๆ

X

คะแนนเฉลี่ยของธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่รับหลักการ Equator Principles มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าด้วยเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับสถาบันการเงินในการสนับสนุนสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่ ได้คะแนนเพิ่มขึ้นหลายข้อย่อยจากการรับหลักการดังกล่าว รวมถึงธนาคารเองก็มีการปรับปรุงนโยบายบางด้านในทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าว อาทิ การกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูง อีกทั้งยังประกาศเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Commitment) จากการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจที่ SCBX Group ดูแลอยู่ภายในปี ค.ศ. 2030 และจากการให้สินเชื่อและการลงทุนภายในปี ค.ศ. 2050

นอกจากนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารเดียวที่มีนโยบายเปิดเผยสิทธิของลูกค้า และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์หรือบริการ (รวมถึงความเสี่ยงที่จะเป็นหนี้เกินตัว) สำหรับลูกค้าที่ไม่รู้หนังสืออย่างชัดเจน รวมถึง ในปี พ.ศ. 2565 ถือเป็นปีแรกที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศไม่คิดค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากพื้นฐาน 

X

คะแนนเฉลี่ยของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยามีการปรับปรุงนโยบายสินเชื่อและรายการธุรกิจที่ธนาคารจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงิน (exclusion list) ที่มีความชัดเจนขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าธนาคารให้ความสำคัญมากขึ้นกับธุรกิจที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยธนาคารมีการประกาศว่าจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน และธุรกิจเหมืองถ่านหิน รวมถึงการไม่ให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่ธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ซึ่งมีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ (High Conservation Values) ทำลายพื้นที่ซึ่ง UNESCO ได้กำหนดให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage Sites) สร้างผลกระทบทางลบพื้นที่อนุรักษ์ตามอนุสัญญาแรมซาร์ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Convention on Wetlands) ตลอดจนธุรกิจที่มีการละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on international Trade and Flora: CITES)

นอกจากนี้ ธนาคารมีการประกาศนโยบายในการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ช่องทางการร้องเรียน ระบบการดำเนินการข้อร้องเรียน ระยะเวลาการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รวมไปถึงการรายงานผลและจัดให้มีการเยียวยาลูกค้า รวมถึงมีโครงการอบรมพนักงานในประเด็นสิทธิผู้บริโภค นโยบายคุ้มครองผู้บริโภค และธรรมเนียมปฏิบัติด้านนี้ ตลอดจนการอบรมพนักงานในประเด็นผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่นำเสนอต่อผู้บริโภค ซึ่งครอบคลุมถึงกลุ่มตัวแทนของธนาคารด้วย

X

คะแนนเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพมีการประกาศนโยบายการให้บริการทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ โดยในการพิจารณาคำขอสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่ ธนาคารกำหนดให้มีการพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างรอบด้าน รวมถึงมีการนำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2 และการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการมาประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อด้วย

นอกจากนี้ นโยบายการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบของธนาคารยังระบุว่า ธนาคารจะพิจารณาให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง การเคารพสิทธิแรงงาน และมีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจนในการติดตามและแก้ไขปัญหาสิทธิแรงงาน รวมถึงการเคารพสิทธิผู้พิการ ส่งผลให้ธนาคารได้คะแนนเพิ่มขึ้นในหมวดสุขภาพ สิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน

X

คะแนนเฉลี่ยของธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินมีการประกาศนโยบายด้านสิทธิแรงงานที่อ้างอิงคำประกาศขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในที่ทำงาน (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) อาทิ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีแนวทางการไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานในเรื่อง เพศ อายุ สัญชาติ ไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานผิดกฎหมาย และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้โดยไม่มีการปิดกั้น 

ธนาคารยังมีการประกาศนโยบายไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติทางเพศทุกรูปแบบ (zero tolerance policy) ในกระบวนการจ้างงานและการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงความหลากหลายทางเพศ และไม่ยอมรับความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบในที่ทำงาน ซึ่งรวมถึงการคุกคามทางวาจา ทางร่างกาย และทางเพศ รวมถึงมีการเปิดเผย Pay Gap ระหว่างชายและหญิง

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการประกาศขั้นตอนในการจัดการกับข้อร้องเรียนของพนักงานและแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และกระบวนการในการพิจารณาข้อร้องเรียนที่ชัดเจน ตลอดจนมีการให้ความสำคัญกับการปรึกษาหารือกับสหภาพแรงงาน นอกจากนี้ ธนาคารมีการประกาศนโยบายการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ ที่ไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ลูกค้าที่มีการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเด็กในการดำเนินธุรกิจ

X

เลือกธนาคารสองธนาคารเพื่อเปรียบเทียบ

คุณสามารถเปรียบเทียบธนาคารสองธนาคาร เพื่อดูว่าธนาคารที่คุณใช้ได้คะแนนเท่าไร เมื่อเทียบกับธนาคารอื่น

ธนาคาร 1

ธนาคาร 2

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

ส่งข้อความของคุณเรียบร้อย

×